صحت

نطام های مختلف صحی

نظام داکتر ثابت

همه شهروندان حق دارند تا یک داکترداخله بە عنوان داکتر ثابت داشته باشند. هنگامی که یک فرد مریض می شود، او نخست باید بە داکترفامیلی یا داکتر ثابت مراجعە نماید. داکتر ثابت مکلف می باشد کە بە مریضان خود پیش از مریضان دیگر کمک نماید. این داکتر ثابت می باشد کە مریضان را بە داکتران متخصص ارجاع می کند.
برای دریافت نمودن معلومات در مورد عوض نمودن داکتر ثابت و معلومات مهم در باره صحت میتوانید به لینک زیر مراجع کنید:
https://helsenorge.no

داکتر ثابت یا داکتر خانوادگی مکلفیت رازنگهداری دارد و بدون اجازه مریض نمی تواند معلوماتی را کە در مورد مریض دارد بە افراد دیگر انتقال دهد.

دواخانه

دواخانەها دوا می فروشند و همچنین می توانند مشوره های صحی و طریق استفادە از دواهای مختلف را ارائە نمایند. بسیاری دواها را فقط می توان از دواخانه خریداری نمود. بعضی از دواها، مانند مُسّکن های ضعیف را همچنین می توان از مغازەهای مواد خوراکی و تانکهای تیل خریداری نمود. قیمت ها می توانند از یک دواخانە تا دواخانە ای دیگر، و ازیک مغازه تا مغازه ای دیگر متفاوت می باشد

برخی از دواها توسط نسخه ارائه میگردد. به این معنا کە شما پیش از صحبت با داکتر نمی توانید آنها را خریداری کنید. داکتر باید نسخە ای را بنویسد کە در آن نوع دوا و طرز استفادە آن نوشتە شدە است.

دواهای که بوسیله نسخه آبی تهیه میشود

گر شما مبتلا بە یک مریضی جدی و طولانی مدت باشید، می توانید دواها، وسایل طبی و مواد ضروری را بوسیله نسخه آبی دریافت نمائید. هنگامی کە شما دواها را بوسیله نسخە آبی دریافت می کنید، به این معنا کە شما قیمت کامل آن را پرداخت نمی کنید. شما تنها سهمیه شخصی را که یک مقدار از قیمت این دواها است میپردازید در حالیکە دولت بیشتر مصارف آنرا می پردازد.

پرداخت سهمیه شخصی بابت دواهای نسخە آبی و فیس داکتر زمینه بدست آوردن کارت بیمه رایگان یا فریکارت را ایجاد میکند.

داکتر دندان

اطفال و نوجوانان تا سن ۱۸ سالگی به کنترولهای مرتب دندان فراخواندە می شوند. دولت مخارج این نوع تداوی دندان را پرداخت میکند. افراد جوان بین سنین ۱۸ و ۲۰ سال ۲۵ فیصد از مخارج تداوی دندان را پرداخت می کنند و دولت ۷۵ فیصد آنرا می پردازد. اشخاص بالای سن ۲۰ سال همه مصارف علاج دندان را باید بپردازند. اشخاص بزرگسال باید خودشان به داکتر دندان مراجعه کنند و معمولاً یک دفعه در سال برای کنترول وضعیت دندان بە داکتر دندان مراجعە می نمایند.

سهمیه شخصی جوانان بین سن ۲۰ـ ۱۸ نزد داکتر دندان

اگر طفلی بە سیم کشی دندان نیاز داشتە باشد، والدین باید سهمیه شخصی از این هزینه را پرداخت نمایند.

Jente med tannregulering

بستری شدن در شفاخانه

ستری شدن درشفاخانه رایگان می باشد. دولت کلیه مصارف تداوی، بستری شدن و غذا را میپردازد.

در صورتیکە بستری شدن از قبل پلان ریزی شدە باشد، شما می توانید شفاخانه را خود انتخاب کنید. ممکن است کە مدت انتظار جهت معالجه از یک شفاخانه تا بە شفاخانه دیگر فرق داشتە باشد، بنابراین چک نمودن ویب سایت زیر در این راستا می تواند مفید باشد: .

شفاخانه های شخصی بسیار کمی در ناروی نیز وجود دارند. اگر شما یک شفاخانه شخصی را انتخاب کنید، باید همه مصارف تداوی را خودتان بپردازید.

سهمیه شخصی در صورت بستری شدن در شفاخانه

تدوای پولیکلینیکی یا تداوی سرپایی در شفاخانه

تداوی پولیکلینیکی یا تداوی سرپایی به معنای این است که شما در شفاخانه معالجه می شوید، اما درشفاخانه بستری نمی شوید. شما در زمان تعیین شده بە شفاخانه می روید و بعد از ختم تداوی بە خانە بر می گردید. هنگام تداوی سرپایی، شما یک سهمیه شخصی را مانند زمانیکه شما بە داکتر ثابت خود و یا یک متخصص مراجعه میکنید می پردازید.

داکتر متخصص

یک داکترمتخصص بطورمثال داکتر نسایی ولادی، داکترجلدی، داکتر گوش،گلو و بینی و متخصص امراض اطفال می باشند.

برای گرفتن قرار ملاقات با یک داکتر متخصص، شما باید توسط داکتر ثابت و یا یک داکترداخله دیگر ارجاع گردید . در صورتیکە ارجاع نشدە باشید باید پول بیشتری به عنوان سهمیه شخصی بابت مصارف بپردازید.

امبولانس

گر به آمبولانس ضرورت داشتە باشید، می توانید با شماره عاجل ۱۱۳ تماس بگیرید. پس از آن شما به مرکز امبولانس وصل می گردید. مهم است کە شما معلومات درست را ارائە نمائید:

شما کی هستید؟
(اسم، شماره تلیفون،از کجا تماس می گیرید)

چی اتفاقی افتاده است؟
(چند نفر صدمه دیده اند، آیا آسیب ها جدی استند و غیره.)

در کجا هستی؟
(آدرس دقیق یا نشانی محل)

بخش خدمات عاجل صحی بعد از رسمیات

اگر بعد از ساعت کاری داکتر ثابت نیاز بە کمک فوری داشتە باشید، می توانید با بخش خدمات عاجل صحی بعد از رسمیات به شماره ۱۱۶۱۱۷ تماس بگیرید.
همه شهرداریها در ناروی دارای خدمات عاجل صحی بعد از رسمیات می باشند. بخش خدمات عاجل صحی در عصر، شب و تعطیلات آخر هفتە هنگامیکە مراکز صحی معمولی بستە استند، باز می باشد.
در هنگام مراجعه به بخش خدمات عاجل صحی بعد از رسمیات، برعلاوه سهمیه شخصی بابت هزینە تداوی، مصارف لوازم، معاینات لابراتوری و غیرە نیز باید پرداخت شود.
توصیه می شود که نزدیک ترین بخش خدمات عاجل صحی را به خود پیدا نمایید!

واقعیت ها

سهمیه شخصی

  • دولت بیشتر مصارف مراجعە بە داکتر را میپردازد. مریض باید سهمیه شخصی بپردازد، و سپس دولت هزینە باقیماندە را پرداخت می کند.
  • برعلاوە سهمیه شخصی، مریض هزینه بنداج، پیچکاری، دوا، معاینات لابراتوری و امثال این ها را می پردازد.
  • اطفال زیر ۱۶ سال سهمیه شخصی پرداخت نمیکنند. کنترول و معاینات دوره حاملگی نیز رایگان می باشد.
  • قیمت سهمیه شخصی هنگام مراجعە بە داکتر ثابت معمولا ۳۰۰ـ۱۵۰ کرون می باشد .

کارت معافیت از پرداخت سهمیه شخصی یا فری کارت

زمانیکە شما مقدار معینی از سهمیه شخصی را در طول یکسال پرداخت نمودید، حق دریافت کارت معافیت از پرداخت سهمیه شخصی یا فری کارت را دارید. زمانیکه شما مبلغ تعیین شده برای سهمیه شخصی را بطور کامل پرداختید، میتوانید این کارت معافیت را از اداره مالی صحت عامه ( هِلفو) به صورت اتوماتیک ذریعه پُست دریافت کنید. این کارت را هنگام مراجعە بە داکتر و هنگام خرید دوا های کە توسط نسخە آبی تجویز شده اند نشان دهید. بعد از این در بقیه طول سال از پرداخت سهمیه شخصی معاف میباشید.

شما میتوانید در ویب سایت زیرمعلومات بیشتر دریافت کنید:helsenorge.no