بهداشت

ترتیبات گوناگون بهداشتی

نظام پزشک خانوادە

همه شهروندان از حق داشتن یک پزشک عمومی بە عنوان پزشک خانوادە یا پزشک ثابت برخوردار می باشند. هنگامی که فردی مریض می شود، او ابتدا باید بە پزشک خانوادە مراجعە نماید.
پزشک خانوادە موظف می باشد کە بە بیماران خود قبل از بیماران دیگر کمک نماید. این پزشک خانوادە می باشد کە بیماران را بە پزشکان متخصص ارجاع می کند.
شما در اینجا می توانید پزشك خانواده‌ را عوض كنید و اطلاعات مهمی را در مورد بهداشت كسب نمائید:
https://helsenorge.no/https://helsenorge.no

پزشک خانوادە مسئولیت رازداری دارد و بدون رضایت بیمار نمی تواند اطلاعاتی را کە در مورد بیمار در اختیار دارد بە افراد دیگر منتقل نماید.

داروخانە

داروخانەها دارو می فروشند و همچنین می توانند توصیەهای بهداشتی و نحوە استفادە از داروهای مختلف را ارائە نمایند. بیشتر داروها را تنها می توان از داروخانه خریداری نمود. برخی از داروها، مانند مسکن های خفیف را همچنین می توان از مغازەهای مواد غذایی و پمپ بنزین خریداری نمود. قیمت ها می توانند از داروخانە ای به داروخانە ای دیگر و از مغازه ای بە مغازه ای دیگر متفاوت می باشند.

بسیاری از داروها تجویزی می باشند. این به این معنی می باشد کە شما پیش از مشاورە با پزشک نمی توانید آنها را خریداری کنید. پزشک باید نسخە ای را بنویسد کە در آن نوع دارو و شیوە استفادە از آن نوشتە شدە است.

داروهایی کە بە وسیلە نسخە آبی تجویز می شوند

اگر شما مبتلا بە یک بیماری شدید و طولانی مدت باشید، می توانید این داروها را بە صورت نسخه آبی دریافت نمائید. هنگامی کە شما دارو را بە صورت نسخە آبی دریافت می کنید، بدین معنی می باشد کە شما کل هزینە آن را پرداخت نمی کنید. شما تنها سهم خویش از هزینە این داروها را پرداخت می کنید در حالیکە دولت بیشتر این هزینە را می پردازد.

پرداخت سهم خویش از هزینە داروهای نسخە آبی بخشی از پرداختهای مختص بە بیمار هنگام مشاورە با پزشک بە حساب می آید و بە منظور گرفتن کارت رایگان خدمات بهداشتی بە انها اضافە می گردد.

دندانپزشک

کودکان و نوجوانان تا سن ١٨ سالگی به کنترلهای منظم دندان فراخواندە می شوند. دولت هزینە های این نوع علاج دندان را می پردازد. افراد جوان بین سنین ١٨ و ٢٠ سال، ٢٥ در صد از هزینە های علاج دندان را پرداخت می کنند و دولت ٧٥ در صد آنرا می پردازد. افراد بالای سن ٢٠ سال کلیە هزینەهای علاج دندان را باید پرداخت نمایند. افراد بزرگسال باید خودشان به دندانپزشک مراجعه کنند و معمولا یک بار در سال جهت کنترل وضعیت دندان بە دندانپزشک مراجعە می نمایند.

Egenandel hos tannlege for ungdom 18-20 år

اگر کودکی بە سیم کشی دندان نیاز داشتە باشد، والدین باید سهم خویش از این هزینە را پرداخت نمایند.

Jente med tannregulering

بستری شدن در بیمارستان

بستری شدن در بیمارستان رایگان می باشد. کلیه مصارف درمان، بستری شدن و غذا توسط دولت پرداخت می شود.

در صورتیکە بستری شدن از قبل برنامەریزی شدە باشد، شما می توانید بیمارستان را انتخاب نمائید. ممکن است کە مدت انتظار جهت علاج از بیمارستانی بە بیمارستان دیگر فرق داشتە باشد، بنابراین چک وب سایت در این راستا می تواند مفید باشد. .

بیمارستان های خصوصی بسیار کمی نیز در نروژ وجود دارند. اگر شما یک بیمارستان خصوصی را انتخاب نمائید، باید کلیە هزینە درمان را بپردازید.

درمان سرپایی در بیمارستان

درمان سرپایی بدین معنی است که شما در یك بیمارستان درمان می شوید، اما در بیمارستان بستری نمی شوید. شما در وقت مقرر بە بیمارستان می روید و بعد از پایان علاج بە خانە بر می گردید. هنگام درمان سرپایی، شما سهم خویش بابت هزینەها را مانند هنگام مراجعە بە پزشک خانوادە و یا پزشك متخصص پرداخت می کنید.

پزشک متخصص

یک پزشک متخصص برای نمونە پزشک امراض زنانە، پزشک پوست، پزشک گوش، بینی و حلق و یا متخصص بیماریهای کودکان می باشد.

برای گرفتن قرار ملاقات با پزشک متخصص، شما باید توسط پزشک خانواده و یا یک پزشک عمومی دیگر ارجاع گردید. در صورتی کە ارجاع نشدە باشید باید پول بیشتری را به‌ عنوان سهم خویش بابت هزینە بپردازید.

آمبولانس

اگر به آمبولانس نیاز داشتە باشید، می توانید با شماره اورژانس (١١٣) تماس بگیرید. پس از آن شما به مرکز آمبولانس متصل می گردید. مهم می باشد کە شما اطلاعات صحیح را ارائە نمائید:

کی هستید؟
(نام، شماره تلفن، از کجا تماس می گیرید)

چه اتفاقی افتاده است؟
(چند نفر آسیب دیدە اند، آسیب جدی می باشد وغیره)

کجا هستید؟
(آدرس دقیق یا مشخصات محل)

پزشك اورژانس

اگر بعد از ساعت کاری دکتر خانوادە نیاز بە کمک فوری پزشكی داشتە باشید، می توانید با مركز پزشك اورژانس تماس بگیرید (شماره‌ تلفن: ١١٧ ١١٦).

کلیە شهرداریها در نروژ دارای خدمات پزشکی اورژانس می باشند. پزشك اورژانس در عصر، شب و تعطیلات آخر هفتە هنگامیکە مراکز پزشکی معمولی بستە هستند، باز می می باشد.
هنگام مراجعه به پزشك اورژانس، باید سهم خویش از هزینە علاج را پرداخت نمائید، هزینەهای لوازم، آزمایشات و غیرە هم باید پرداخت شود.

توصیه می شود که نزدیک ترین پزشك اورژانس خود را پیدا نمایید!

آمار

سهم خویش

  • دولت بخش بزرگی از هزینە مراجعە کردن بە دکتر را پرداخت می کند. بیمار باید سهم خویش را پرداخت نماید و دولت مابقی هزینە را پرداخت می کند.
  • بیمار علاوە بر پرداخت سهم خویش، هزینە بانداژ، سرنگ، دارو، آزمایشات و هزینە های مشابە را پرداخت می کند.
  • کودکان زیر ١٦ سالگی سهم خویش را پرداخت نمی کنند. مراقبت های دوران بارداری هم رایگان می باشد.
  • مقدار پولی کە بە عنوان سهم خویش هنگام مراجعە بە پزشک خانوادە پرداخت می شود معمولا در حدود ١٥٠ تا ٣٠٠ كرون می باشد.

کارت رایگان

هنگامی کە شما مقدار معینی از سهم خویش را در طول یکسال پرداخت نمودید، حق دریافت کارت رایگان را دارید. وقتیكه‌ شما این مبلغ مشخص را به‌ عنوان سهم خویش پرداخت كردید، كارت رایگان را به‌ صورت اتوماتیك از طرف مدیریت اقتصادی بهداشتی (HELFO) از طریق پست دریافت خواهید کرد. این کارت را هنگام مراجعە بە دکتر و هنگام خرید داروهایی کە توسط نسخە آبی تجویز شدە اند نشان دهید. بعد از این در طول مدت باقیماندە از سال لازم نیست کە سهم خویش را پرداخت نمائید.

برای كسب اطلاعات بیشتر به‌ این وبسایت مراجعه‌ نمائید: https://helsenorge.no.