ጥዕና

ዝተፈላለየ ፍታሓት ጥዕና

ፍታሓት ቀዋሚ ሓኪም

ብምሉኦም ተቐማጦ ሓፈሻዊ ክእለት ጥዕና ዘለዎ ቀዋሚ ሓኪም ክግበረሎም መሰሎም እዩ። ሰብ እንተሓሚሙ መጀመርታ ነዚ ቀዋሚ ሓኪም እዮም ዝውከሱ። ቀዋሚ ሓኪም ናቱ ተሓከምቲ ቅድሚ ካልኣት ቀዳምነት ክህቦም ግቡኡ እዩ። ቀዋሚ ሓኪም እዩ ተሓከምቲ ናብ ክኢላ ሪፈር ዝብል። https://helsenorge.no

ሓኪም ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣለዎ፣ ተሓካሚ ከየፍቀደሉ ብዛዕባ ተሓካሚን ሓኪምን ዝተዛረብዎ ንዝኾነ ሰብ ክዛረብ ኣይክእልን።

ፋርማሲ

ፋርማሲታት ፈውሲ ይሸጣ እየን፣ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ኣፋውስ ውን ጥዕናዊ ምኽርን ማዕዳን ክህባ ይኽእላ። ዝበዝሐ ኣፋውስ ኣብ ፋርማሲ ጥራሕ ኢኻ ክትገዝእ ትኽእል። ገሊኡ ኣፋውስ ከም ፈውሲ ቃንዛ ኣብ ናይ ኣስቤዛ ድኳን ወይ እንዳ ነዳዲ ክትገዝእ ትኽእል። ዋጋታት ካብ ፋርማሲ ናብ ፋርማሲ፣ ከምኡውን ካብ ድኳን ናብ ድኳን ክፈላለ ይኽእል።

ብዙሕ ዓይነት ኣፋውስ ብሓኪም ወረቐት እዩ ዝወሃብ። እዚ ማለት ምስ ሓኪም ከይተዘራረብካ ክትገዝኦም ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓኪም ኣብ ወረቐት እንታይ ዓይነት ፈውሲ ከምዘድህለይካን ብኸመይ ከምትወስዶን ክጽሕፍ ኣለዎ።

ፈውሲ ወረቐት ርእሰ-ብጽሒት( ብሎረሰፕት)

ነዊሕ ሕክምና ዘድልዮ ሕዱር ሕማም እንተሃልዩካ፣ ማለት ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሕ ሕማም፣ እሞ ኸኣ ብውሑዱ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ፈውሲ ወይ ካልእ ንብረት ንሰለሰተ ኣዋርሕ ዘድልየካ እንተኾይኑ ብብሎረሰፕት ፈውሲ ክወሃበካ ይኽእል። ብብሎረሰፕት ፈውሲ ክወሃበካ ከሎ ምሉእ ዋጋ ፈውሲ ምኽፋል ኣየድልየካን እዩ ማለት እዩ። ርእሰ-ብጽሒት ጥራሕ ትኸፍል፣ ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ወጻኢታት ግን መንግስቲ ይኸፍሎ።

ርእሰብጽሒት ብብሎ ረሰፕት ትኸፍሎ ምስቲ ንሓኪም ትኸፍሎ ርእሰ-ብጽሒት ተቖጺሩ ነጻ ወረቐት የውህብ።

ሓኪም ስኒ

ቆልዑን መንእሰያትን ክሳብ 18 ዓመት ትመልእ ብቐጻሊ ናብ ናይ ስኒ ቁጽጽር ይጽዉዑ እዮም። መንግስቲ እዩ ነዚ ሕክምና ስኒ ዝኸፍሎ። ኣብ መንጎ 18ን 20ን ዓመት ዘለዉ መንእሰያት ከኣ ካብ ወጻኢታት ሕክምና ስኒ 25 ሚእታዊት ክኸፍሉ ኣለዎም፣ መንግስቲ ከኣ ዝተረፈ 75 ሚእታዊት ይኸፍሎ። ዓበይቲ ልዕሊ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ምሉእ ዋጋ ክኸፍሉ ኣለዎም ንሕክምና ስኒ። ዓበይቲ ባዕሎም ናብ ናይ ብሕቲ ሓኪም ስኒ ክኸዱ ኣለዎም፣ ሓደ ግዜ ኣብ ዓመት ኣብ ሓኪም ስኒ ቁጽጽር ምክያድ ከኣ ልሙድ እዩ።

Egenandel hos tannlege for ungdom 18-20 år

ቆልዓ ወይ መንእሰይ ኣስናን ምእሳር እንተ ኣድይልዎም ወለዲ ነዚ ርእሰ-ብጽሒት ክኸፍሉ ኣለዎም።

Jente med tannregulering

ምድቃስ ኣብ ሆስፒታል

ኣብ ሆስፒታል ምድቃስ ነጻ እዩ። ኩሉ ወጻኢታት ንሕክምና፣ ኣብ ሆስፒታል ትጸንሖ ግዜን መግቢን ብመንግስቲ እዩ ዝሽፈን።

ሆስፒታል ምድቃስ ኣቐዲሙ ዝተመደበ እንተኮይኑ ባዕልኻ ሆስፒታል ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።ሕክምና ክግበረልካ ናይ ምጽባይ ግዜ ክፈላለ ስለዝኽእል ኣብዚ ዝስዕብ ምርኣይ ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ .

ኣብ ኖርወይ ገለ ውሑዳት ብሕታዊ ሆስፒታላት ኣለዋ። ብሕታዊ ሆስፒታል እንተመሪጽካ መሐከሚ ባዕልኻ ክትከፍሎ ኣለካ።

ፖሊክሊኒካዊ ሕክምና ኣብ ሆስፒታል

ፖሊክሊኒካዊ ሕክምና ኣብ ሆስፒታል ፖሊክሊኒካዊ ሕክምና ክበሃል ከሎ፣ ሕክምና ኣብ ሆስፒታል ይገበረልካ ግን ኣብቲ ሆስፒታል ኣቲኻ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን። ንቆጸራ ትጽዋዕ፣ ሕክምናኻ ምስ ወዳእካ ከኣ ገዛኻ ትኸይድ። ፖሊክሊኒካዊ ሕክምና ክግበረልካ ከሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቀዋሚ ሓኪም ወይ ክኢላ ሓኪም ርእሰ-ብጽሒት ትኸፍሎ ትኸፍል ኢኻ።

ክኢላ ሓኪም

ክኢላ ሓኪም ክበሃል ከሎ፣ ጋይነኮሎጂስት፣ ሓኪምቆርበት፣ ሓኪም ኣእዛን-ኣፍንጫ-ክሳድ ወይ ሓኪም ክኢላ ኣብ ሕማማት ቆልዑ።

ኣብ እንዳ ክኢላ ሓኪም ቆጸራ ክግበረልካ እንተኮይኑ ኣቐዲምካ ካብ ቀዋሚ ሓኪምካ ወይ ካልእ ሓኪም ሓፈሻዊ ጥዕና ሪፈር ክብለካ ዝሓሸ እዩ። ሪፈር ከይበሉኻ ብቐጥታ ናብ ክኢላ ሓኪም እንተከይድካ፣ ልዕል ዝበለ ርእሰ-ብጽሒት ክትከፍል ኣለካ።

ኣምቡላንስ

ኣምቡላንስ ምድዋል እንተድልዩካ፣ ናብ ህጹጽ ተሌፎን ክትድውል ትኽእል(113)። ሽዑ ንማእከላይ ቤት ጽሕፈት ኣምብሉንስ ክትረኽቦም ኢኻ። ቅኑዕ ሓበሬታ ክትህቦም ኣገዳሲ እዩ።

መን ኢኻ፧
(ስም፣ቁጽሪ ተሌፎን፣ ካበይ ትድውል ኣለኻ)

እንታይ ኣጋጢሙ፧
( ክንደይ ተሃስዮም፣ ከቢድ ማህሰይቲ ድዩ ወዘተ)

ኣበይ ኣለኻ፧
(ልክዕ ኣድራሻ ወይ ቦታ)

ህጹጽ ሕክምና

ቤት ጽሕፈት ቀዋሚ ሓኪም ዕጹው ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ህጹጽ ጥዕናዊ ሓገዝ እንተ ኣድልዩካ፣ ንማእከላይ ዴስክ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ሕክምና ክትውከሶም ትኽእል (116117)

ኩለን ኮሙነታት ኖርወይ ኣገልግሎት ህጹጽ ሕክምና ኣለወን። ኖርማል ቤትጽሕፈታት ሓካይም ዕጹው ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ምሸት፣ለይቲን ቀዳመሰንበትን ህጹጽ ሕክምና ክፉት እዩ። ኣብ ህጹጽ ሕክምና ኣብ ትህልወሉ ግዜ ነቲ ሕክምና ርእሰ-ብጽሒት ትኸፍል ኢኻ፣ ወጻኢታት ንንብረት፣ መርመራታት ተመሳሳሊን ተወሳኺ እዩ።

ናትካ ማእከል ህጹጽ ሕክምና ኣበይ ከምዝርከብ ክትርኢ ኣለካ!

ጭብጢ

ብጽሕት

  • ናብ ሓኪም ክኽየድ ከሎ ነቲ ሓኪም ካብ ዝክፈል እቲ ዝበዝሐ መንግስቲ እዩ ዝኸፍል። እቲ ተሓካማይ ግን ብጽሒቱ ይኸፍል እዩ እቲ ዝተረፈ ግን መንግስቲ እዩ ዝኸፍሎ።
  • ኣብ ርእሲ እቲ ብጽሒት ዝኽፈል እቲ ተሓካማይ ንመጠቕለሊ፣ ንመርፍእ፣ ንመድሃኒት፣ ንመርመራታት ከምኡ ንዝኣምሰለ ተወሳኺ ገንዘብ ይኸፍል እዩ
  • ቆልዓ ትሕቲ 16 ዓመት ዝዀነ ብጽሒት ኣይከፍልን እዩ። ምክትታል ጥኑሳት’ውን ብናጻ እዩ ዝግበር።
  • ኣብ ቋሚ ሓኪም ዝኽፈል ብጽሒት ከም ግቡእ ትሕቲ 200 ክሮነር እዩ (2012)።

ናጻ ወረቐት

ሓደ ውሱን ብጽሒት ምስ ከፈልካ ክሳብ እታ ዓመት ትውዳእ ትጥቀመሉ ነጻ ወረቐት ክትረክብ መሰል ኣሎካ። ኣብ 2014 ኣቲ ብጽሒት ዝኽፈል 2105 ክሮነር እዩ። እዘን 2105 ክሮነር ብጽሒትካ ምስ ከፈልካ፡ ኣውቶማቲክ ካብ ጥዕና ቁጠባዊ ምሕደራ (ሄልፎ) ነጻ ወረቐት ይስደደልካ። ናብ ሓኪም ክትከይድ ከሎኻ ነዛ ነጻ ወረቐት ተርኢ ወይ ብሰማያዊ ወረቐት ዝዕደግ መድሃኒት ብነጻ ይወሃበካ።

ኣብ ኢንተርኔት https://helsenorge.no/ ዝርዝር ሓኻይም ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ካብዚ ዝርዝር’ዚ ቋሚ ሓኪም ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።