ጥዕና

ዝተፈላለየ መደባት

መደብ ቋሚ ሓኪም

ኩሎም ተቐመጥቲ ሓደ ሓኪም ከም ቋሚ ሓኪም ክህልዎ መሰል ኣለዎም። ሰብ ክሓምም ከሎ ናብዚ ቋሚ ሓኪም እዩ ዝኸይድ። እዚ ቋሚ ሓኪም ነቶም ናቱ ኣባላት ቀዳምነት ክህቦም መሰል ኣለዎም። ቋሚ ሓኪም እዩ ናብ ስፐሲያሊስት ክሰደልካ ዝኽእል። እቲ ሓኪም ምዕቃብ ምስጢር ግዴታ ኣለዎ፣ እዚ ማለት ብዘይ ፍቓድ እቲ ሕሙም እቲ ሓኪም ንካልእ ሰብ ክነግር ኣይክእልን እዩ።

እቲ ሓኪም ምዕቃብ ምስጢር ግዴታ ኣለዎ፣ እዚ ማለት ብዘይ ፍቓድ እቲ ሕሙም እቲ ሓኪም ንካልእ ሰብ ክነግር ኣይክእልን እዩ።

ቤት መድሃኒት

ቤት መድሃኒት መድሃኒት ዝሸየጠሉ ቤት እዩ። ከምኡ’ውን ንዝተፈላለዩ መድሃኒታት ምኽሪን መምርሕን ጥዕና ይህብ እዩ። እቲ መብዛሕትኡ መድሃኒት ካብ ቤት መድሃኒት እዩ ዝግዛእ። ገለ መድሃኒታት ግን ንኣብነት ከም ፈውሲ ቃንዛ ካብ ድኳናት ወይ ካብ እንዳ በንዚን ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ። ኣቲ ዋጋ ካብ ቤት መድሃኒት ናብ ቤት መድሃኒት ካብ ድኳናት ናብ ድኳናት ይፈላለ እዩ።

ብዙሕ መድሃኒታት ካብ ሓኪም ወረቐት የድልዮ እዩ። እዚ ማለት ቅድሚ ምስ ሓኪምካ ምዝርራብ ክትገዝእ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓኪም እንታይ ዓይነት መድሃኒት ከም ዝዀነን ከመይ ጌርካ ከም ትወስዶን ወረቐት ክጽሕፈልካ ኣለዎ።

መድሃኒታት ብሰማያዊ ወረቐት

ተመላላሲ ሕማም ንነዊሕ ሕክምና ዘድልዮ እንተ ደኣ ሃልዩካ፣ እዚ ማለት ንነዊሕ ዝጸንሕ ሕማም ፡ ብዙሕ መድሃኒት ትጥቀም ወይ ካልእ መሳርሒ እንተ ወሓደ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ትጥቀም እንተ ኰንካ ኣቲ መድሃኒታት ብሰማያዊ ወረቐት ክትገዝእ ትኽእል። ብሰማያዊ ወረቐት መድሃኒት ክትገዝእ ከሎኻ፡ ሙሉእ ዋጋ እቲ መድሃኒት ኣይትኸፍልን ኢኻ። እቲ ብጽሒትካ ጥራይ ኢኻ ትኸፍል፣ እቲ ዝበዝሐ ግን መንግስቲ እዩ ዝኸፍሎ።

ንመድሃኒት ብጽሒት ትኸፍሎን ንሓኪም ብጽሒት ትኸፍሎን ብሓንሳብ ተደሚሩ ነጻ ወረቐት የውህበካ።

ሓኪም ስኒ

ቆልዑትን መንእሰያትን ክሳብ 18 ዓመት ዝመልኦም በብግዚኡ ንመርመራ ስኒ ይጽውዑ እዮም። ነዚ ሕክምና መንግስቲ እዩ ዝኸፍሎ። መንእሰያት ኣብ መንጎ 18 – 20 ዘለዉ ንሕክምና ስኒ 25 ካብ ሚእቲ ካብቲ ዋግኡ ይኸፍሉ፣ መንግስቲ ኸኣ 75 ካብ ሚእቲ ይኸፍል። ልዕሊ 20 ዓመት ዝዀኑ ሰባት ንሕክምና ስኒ ሙሉእ ዋጋ እዮም ዝኸፍሉ። እቶም ዓበይቲ ባዕሎም እዮም ሓኪም ስኒ ዝደልዩ፣ ሓንሳብ ኣብ ዓመት ከኣ መርመራ ስኒ ምግባር ልሙድ እዩ።

ቆልዑ ወይ መንእሰያት ኣስናኖም ከዐርዩ ምስ ዝደልዩ፣ ወለዲ ነዚ ምትዕርራይ ስኒ ብጽሒቶም ክከፍሉ ኣለዎም።

Jente med tannregulering

ኣብ ሆስፒታል ምድቃስ

ኣብ ሆስፒታል ምድቃስ ብናጻ እዩ። ንሕክምና ወጻኢ ዘበለ ኩሉ መደቀሲ ይኹን መግቢ መንግስቲ እዩ ዝኸፍሎ።

ኣቐዲምካ መደብ እንተ ገበርካ ኣበይ ሆስፒታል ከም ትድቅስ ክትሓሪ ትኽእል ኢኻ። ግዜ ምጽባይ ካብ ሆስፒታል ናብ ሆስፒታል ይፈላለ እዩ፣ ስለዚ ኣብ ኢንተርኔት www.frittsykehusvalg.no ኣቲኻ፡ ክንደይ ከጸብዩኻ ከም ዝኽእሉን ቦታ ምህላውን ኣረጋግጽ።http://www.frittsykehusvalg.no/.

ኣብ ኖርወይ ገለ ቁሩባት ናይ ግሊ ሆስፒታል ይርከባ እየን። እንተ ደኣ ኣብ ናይ ግሊ ሆስፒታል መሪጽካ፡ ነቲ ሕክምና ባዕልኻ ክትከፍሎ ኣሎካ።

ኣብ ሆስፒታል ዝርከብ ፖሊክሊኒክ ምሕካም

ሕክምና ኣብ ፖሊክሊኒክ ማለት እቲ ሕክምና ኣብ ሆስፒታል ኢኻ ትገብር ነገር ግን ኣብ ሆስፒታል ኣይትድቅስን ማለት እዩ። ብቈጸራ ትመጽእ ምስ ተሓከምካ ኸኣ ንገዛኻ ትኸይድ። ሕክምና ኣብ ፖሊክሊኒክ ክትገብር ከሎኻ ከምቲ ኣብ ቋሚ ሓኪም ወይ ስፐሲያሊስት ብጽሒት ዝኸፈል ከምኡ’ውን ኣብዚ ብጽሒትካ ክትከፍል ኢኻ።

ስፐሲያሊስት ሓኪም

ሓደ ስፐሲያሊስት ሓኪም ንኣብነት ሓኪም ማህጸን፣ ሓኪም ቆርበት፣ ሓኪም እዝኒ-ኣፍንጫ-ክሳድ ወይ ከኣ ሓደ ፍሉይ ኪኢላ ሓኪም ሕማም ቆልዑ ማለት እዩ።

ናብ ሓደ ፍሉይ ኪኢላ ሓኪም ቆጸራ እንተደሊኻ ቋሚ ሓኪምካ ክልእኸካ ኣለዎ ወይ ከኣ ተራ ሓኪም፡፡ ሓኪም ኣንተዘይሊኡኽካ ግን ብዙሕ ገንዘብ ክትከፍል ኢኻ።

ኣምቡላንስ

ኣምቡላንስ እንተደኣ ኣድልዩካ፡ ናይ ህጽጽ ተሌፎን ክትድውል ኣሎካ፡ ሽዑ ኣምቡላንስ ሰንትራል ይቕበሉኻ፡፡ ቅኑዕ ሓበሬታ ክትህብ ከኣ ኣገዳሲ እዩ።

መን ምዃንካ ግለጽ

(ስም፣ ቁ.ተሌፎን፣ ካበይ ትድውን ከም ዘሎኻ)

እንታይ ከም ዝተፈጥረ

(ክንደይ ከም ተጐድኡ፣ ኣጸቢቆም ተሃስዮም ድዮም ወዘተ…)

ኣበይ ከም ዘሎኻ

(ትኽክል ኣድራሻን እቲ ዘለኻሉ ከባቢ)

ህጹጽ ሕክምና

ድሕሪ ቋሚ ሓኪምካ ዝሰርሓሉ ሰዓታት፡ ህጹጽ ሕክምና እንተደኣ ኣድልዩካ ናብቲ ኮሙናዊ ህጹጽ ሕክምና ክትከይድ ትኽእል ኢኻ።

ኩለን ኣብ ኖርወይ ዘለዋ ኮሙነ ሓደ መደብ ሕጹጽ ሕክምና ኣለወን። ሕጹጽ ሕክምና ምሸትን ለይትን በዓላትን እቲ እንዳ ቋሚ ሓኪም ዕጹው ኣብ ዝዀነሉን ክፉት እዩ።

ኣብ ህጹጽ ሕክምና መጺኻ ምስ ተሓከምካ ብጽሒትካ ክትኸፍል ኢኻ። ከምኡ’ውን ነቲ መርመራ ዝወሰዱሉ መሳርሒታትን ከምኡ ዝኣምሰለን ተወሳኺ ገንዘብ ክትከፍል ኢኻ።

እቲ ንዓኻ ዝቐርበካ ህጹጽ ሕክምና ኣበይ ከም ዝዀነ ከተጻሪ ኣሎካ!

ጭብጢ

ብጽሕት

  • ናብ ሓኪም ክኽየድ ከሎ ነቲ ሓኪም ካብ ዝክፈል እቲ ዝበዝሐ መንግስቲ እዩ ዝኸፍል። እቲ ተሓካማይ ግን ብጽሒቱ ይኸፍል እዩ እቲ ዝተረፈ ግን መንግስቲ እዩ ዝኸፍሎ።
  • ኣብ ርእሲ እቲ ብጽሒት ዝኽፈል እቲ ተሓካማይ ንመጠቕለሊ፣ ንመርፍእ፣ ንመድሃኒት፣ ንመርመራታት ከምኡ ንዝኣምሰለ ተወሳኺ ገንዘብ ይኸፍል እዩ
  • ቆልዓ ትሕቲ 16 ዓመት ዝዀነ ብጽሒት ኣይከፍልን እዩ። ምክትታል ጥኑሳት’ውን ብናጻ እዩ ዝግበር።
  • ኣብ ቋሚ ሓኪም ዝኽፈል ብጽሒት ከም ግቡእ ትሕቲ 200 ክሮነር እዩ (2012)።

ናጻ ወረቐት

ሓደ ውሱን ብጽሒት ምስ ከፈልካ ክሳብ እታ ዓመት ትውዳእ ትጥቀመሉ ነጻ ወረቐት ክትረክብ መሰል ኣሎካ። ኣብ 2014 ኣቲ ብጽሒት ዝኽፈል 2105 ክሮነር እዩ። እዘን 2105 ክሮነር ብጽሒትካ ምስ ከፈልካ፡ ኣውቶማቲክ ካብ ጥዕና ቁጠባዊ ምሕደራ (ሄልፎ) ነጻ ወረቐት ይስደደልካ። ናብ ሓኪም ክትከይድ ከሎኻ ነዛ ነጻ ወረቐት ተርኢ ወይ ብሰማያዊ ወረቐት ዝዕደግ መድሃኒት ብነጻ ይወሃበካ።

ኣብ ኢንተርኔት https://helsenorge.no/ ዝርዝር ሓኻይም ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ካብዚ ዝርዝር’ዚ ቋሚ ሓኪም ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ሕቶታት መልስ