صحت

اطفال و مراقبت های صحی

 

معاینات حاملگی و ولادت

میزان مرگ و میر نوزادان در یک جامعه درکنار بیمەهای اجتماعی و سایر مزایای رفاهی برای والدین و اطفال متاثر از سطح زندگی، عرضه خدمات صحی و پیشرفتهای طبی می باشد. امروزە میزان مرگ و میر نوزادان در ناروی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و گذشته کم می باشد. زنان حامله در ناروی از کنترول رایگان حاملگی برخوردار می باشند. این معاینات بە صورت داوطلبانە بودە و هدف حفظ سلامت مادر و طفل در دوران حاملگی، هنگام ولادت و بعد از آن می باشد. در ناروی، هشت تا دوازده بارمراجعه برای کنترول در دوران حاملگی توصیه می گردد. اکثر خانم ها در شفاخانه ولادت میکنند و ولادت در آنجا رایگان می باشد.

Nyfødt barn på vekt

ه طور مرتب برای همه کودکان و جوانانی که در ناروی زندگی می کنند، کنترول صحی عرضه میگردد. این معاینات از زمان تولد کودک تا زمان شروع مکتب، در مرکزصحی حمایه طفل و مادر انجام می شوند. زمانیکه طفل درمکتب شروع کرد، بخش خدمات صحی مکتب این کنترولها را انجام می دهند. مراکز صحی برای جوانان همچنین درهمه شهرداری ها وجود دارند. تمام خدمات ارائه شده توسط مراکز صحی حمایه طفل و مادر و بخش خدمات صحی مکتب رایگان می باشند.

در مرکز صحی حمایه طفل و مادر رشد، نمو و افزایش وزن کودک را چک می نمایند و همچنین میزان بینایی و شنوایی، توانایی درک و صحبت کردن کودک را چک می کنند. اگر در رشد و نمو کودک مشکلی وجود داشتە باشد، مرکزصحی حمایه طفل و مادر کمک و راهنمایی لازم را ارئه میکند.

برای همه کودکان و نوجوانان که در ناروی زندگی می کنند واکسین در برابر امراض وخیم عرضه میگردد. واکسین آنها را در برابر امراض به طور ساده، مفید و بدون خطر مصون می کند. واکسیناسیون داوطلبانە می باشد، اما مقامات ناروی شدیداً بە والدین توصیه می کنند که فرزندان خویش را واکسین نمایند.

واکسین هایی که بخشی از پروگرام واکسیناسیون هستند رایگان می باشند. مصارف واکسین های اضافی، بطور مثال هنگام سفر بە خارج از کشور، باید توسط شما پرداخت شود.

 

واقعیت ها

 

  • همه اطفال حق داشتن یک دوران رشد و نمو با امن را دارند.
  • همه اطفال و نوجوانان بطور رایگان کنترول و معاینه میشوند.
  • همه اطفال طبق پروگرام واکسیناسیون بطور رایگان واکسین میشوند.
  • همه اطفال بطور رایگان تداوی دندان دریافت میکنند
  • همه کودکان بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی والدین کمکهای صحی خوب را دریافت می کنند.

در صورتیکە مشکلات صحی یا مشکلات دیگر در مراحل اولیە تشخیص دادە شوند، فرد امکانات بیشتری برای صحتمند شدن را دارد. واکسیناسیون وقایه در برابر امراض ساری بوده و در امر نابودی آنها کمک می کند.

مرکز صحی عامه و خدمات صحی مکتب

مراکز صحی عامه و خدمات صحی مکاتب بر اساس قانون مکلف هستند تا خدمات صحی را برای تمام اطفال، جوانان و والدین یا سرپرست های شان فرآهم نماید. این امر شامل مواظبت حاملگی، معاینات دوامدار برای اطفال بین تولد و سن پنج سالگی، خدمات صحی مکاتب برای اطفال و جوانان بین سنین 6 و 20 سال و خدمات صحی عامه برای جوانان می باشد.

این خدمات دارای نقش مرکزی را در عرضه خدمات صحت عامه بازی می نماید که توسط شاروالی ارایه می شود و برای بهبود صحت و وقایه امراض مربوط به صحت فزیکی، صحت روانی و رفاه اجتماعی می باشد. این خدمات شامل مشوره، معاینه صحی، واکسین ها، پیگیری و راجع سازی های لازم می باشد.