بهداشت

کودک و سلامتی

 

معاینات بارداری و زایمان

میزان مرگ و میر نوزادان در یک جامعه علاوه بر بیمەهای اجتماعی و سایر مزایای رفاهی برای والدین و کودکان متاثر از سطح زندگی، خدمات بهداشتی و پیشرفتهای پزشکی می باشد. امروزە میزان مرگ و میر نوزادان در نروژ نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر و گذشته پایین می باشد. زنان باردار در نروژ از معاینات رایگان حاملگی بهرەمند می باشند. این کنترلها توسط مراکز بهداشت و یا دکتر خانواده انجام می شوند. این کنترلها بە صورت داوطلبانە بودە و هدف حفظ سلامت مادر و کودک در دوران بارداری، هنگام زایمان و بعد از آن می باشد. در نروژ، تعداد هشت تا دوازده معاینه در دوران بارداری توصیه می گردد. اکثر زایمان ها در بیمارستان صورت می گیرند و زایمان در آنجا رایگان می باشد.

Nyfødt barn på vekt

کلیە کودکان و جوانانی که در نروژ زندگی می کنند، به طور منظم امکان معاینات بهداشتی را دارند. این معاینات از بدو تولد تا زمان شروع مدرسە، در مراکز بهداشت انجام می شوند. هنگامیکه کودک مدرسە را شروع کرد، خدمات بهداشتی مدرسە این معاینات را انجام می دهند. مراکز بهداشتی همچنین برای جوانان در کلیە شهرداری ها وجود دارند. کلیه خدمات ارائه شده توسط مراکز بهداشتی و خدمات بهداشتی مدارس رایگان می باشند.

در مرکز بهداشت چگونگی توسعە، رشد و افزایش وزن کودک را چک نموده و همچنین میزان بینایی و شنوایی، توانایی درک و صحبت کردن کودک را چک می کنند. اگر در رشد و توسعە کودک مشکلی وجود داشتە باشد، مرکز بهداشت کمک و راهنمایی لازم را فراهم می کند.

کلیە کودکان و جوانی که در نروژ زندگی می کنند امکان واکسن در برابر بیماریهای وخیم را دارند. واکسن آنها را در برابر بیماریها به گونەای ساده، موثر و بدون خطر مصون می کند. واکسیناسیون داوطلبانە می باشد، اما مسئولین نروژ قویا بە والدین توصیه می کنند که فرزندان خویش را واکسن نمایند.

واکسن هایی که بخشی از برنامه واکسیناسیون هستند رایگان می باشند. هزینە واکسن هایی اضافی، برای نمونە هنگام سفر بە خارج از کشور، باید توسط شما پرداخت شود.
 

آمار

 

  • کلیە کودکان حق دارند كه‌ در یك محیط امن رشد نمایند.
  • خدمات بهداشتی برای کلیە کودکان و نوجوانان رایگان می باشد.
  • کلیە کودکان و نوجوانان بر أساس برنامه‌ واکسیناسیون كودكان به‌ صورت رایگان واكسن می گردند.
  • خدمات دندانپزشكی برای کلیە کودکان رایگان می باشد.
  • کلیە کودکان بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی والدین، مراقبت های بهداشتی خوب را دریافت می کنند.

در صورتیکە بیماری یا مشکلات دیگر در مراحل اولیە تشخیص دادە شوند، شانس بهتری برای بهبود یافتن وجود خواهد داشت. واکسیناسیون پیشگیری در برابر بیماریهای واگیردار می باشد و در امر ریشەکن کردن آنها کمک می کند.

مراکز بهداشتی و خدمات بهداشتی مدرسە

مراکز بهداشتی و خدمات بهداشتی مدرسە طبق قانون موظف می باشند کە خدماتی بهداشتی را در اختیار کودکان، جوانان و والدین آنها بگذارند. این خدمات شامل مراقبت های زمان بارداری، مراکز بهداشتی برای نوزادان و کودکان تا سن پنج سالگی، خدمات بهداشتی مدرسە برای کودکان و جوانان سنین 6 تا 20 سالگی و مرکز بهداشتی برای جوانان می باشد.

این خدمات یک نقش کلیدی در اقدامات بهداشت عمومی شهرداری ها دارد و در ارتقاء سلامتی و پیشگیری از نظر جسمی و روحی و مسئال اجتماعی نقش دارد. این خدمات شامل راهنمائی، معاینات پزشکی، واکسیناسیون، پییگیری و در صورت نیاز ارجاع کردن می باشد.