က်န္းမာေရး

ကေလးႏွင့္ က်န္းမာေရး

 

ကိုယ္ဝန္စစ္ေဆးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ မီးဖြားျခင္း

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ေမြးကင္းစကေလးေသဆံုးႏႈန္းေပၚတြင္ မိဘႏွင့္ကေလးမ်ားအတြက္ ေပးေသာ ဖူလံုေရးေထာက္ပံ့ေၾကး ႏွင့္ အျခားအေျခခံ လူမႈဖူလံုေရးတို႔က သာမက လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ေဆးပညာတိုးတက္မႈ တို႔ကလည္း ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ႐ွိသည္။ ယခုအခါတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ေရာ ယခင္ေခတ္မ်ားႏွင့္ပါ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ပါက ေနာ္ေဝတြင္ ေမြးကင္းစကေလးေသဆံုးႏႈန္း နိမ့္သည္။ ေနာ္ေဝ႐ွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးတိုင္း အခမဲ့ ကိုယ္ဝန္စစ္ေဆးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈရပိုင္ခြင့္႐ွိသည္။ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈကို မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ား (သို႔) ပင္တိုင္ဆရာဝန္မ်ားက ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။ စစ္ေဆးစမ္းသပ္မႈမ်ားကို မိိမိဆႏၵအရသာ ေဆာင္႐ြက္ေပးၿပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္၊ မီးဖြားစဥ္ ႏွင့္ ေမြးၿပီးကာလမ်ားတေလွ်ာက္လံုး မိခင္ႏွင့္ ကေလးတို႔၏ က်န္းမာေရးကို စိတ္ခ်ႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ေနာ္ေဝတြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ၈ ႀကိမ္မွ ၁၂ ႀကိမ္အထိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခံၾကရန္ အႀကံႁပႈထားသည္။ အမ်ားစုက ေဆး႐ံုတက္ကာ မီးဖြားၾကၿပီး ၎မွာ အခမဲ့ျဖစ္သည္။

Nyfødt barn på vekt

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံေန ကေလးႏွင့္လူငယ္အားလံုး အခ်ိန္မွန္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား ရပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။ ေမြးကင္းစမွသည္ ေက်ာင္းစတင္ေနသည္အထိ ေဆးစစ္ျခင္းမ်ားကို မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္သည္။ ကေလး ေက်ာင္းစေနၿပီးေနာက္တြင္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဌာနက ေဆးစစ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေပးသည္။ ထိုမွ်မက လူငယ္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ားကိုလည္း ႃမိႈ႕နယ္တိုင္တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဌာန၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။

မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရးေဆးခန္းတြင္ ကေလးႀကီးထြားသင့္သေလာက္ထြားလ မထြား ႏွင့္ ပံုမွန္ႀကီးထြားလာမလာ၊ မ်က္စိအျမင္အာ႐ံုႏွင့္ နားအၾကားအာ႐ံုမ်ား ေကာင္း မေကာင္း၊ စကားနားလည္ေအာင္ ႏွင့္ ေျပာတတ္ေအာင္ သင္ယူ မသင္ယူ စသည့္ ဖြံ႕ႃဖိႈးတိုးတက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးေပးသည္။ ကေလး၏ ဖြံ႕ႃဖိႈးတိုးတက္မႈခၽြတ္ယြင္းေနပါက မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရးေဆးခန္း က အကူအညီႏွင့္ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈေပးရန္ ဂ႐ုစိုက္ပါလိမ့္မည္။

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံေန ကေလးႏွင့္လူငယ္အားလံုး ဆိုး႐ြားေသာေရာဂါမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ ကာကြယ္ေဆး ရယူပိုင္ခြင့္႐ွိၾကသည္။ ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ လြယ္ကူ ထိေရာက္ၿပီး အႏ ၱရာယ္ကင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းကို မိမိဆႏၵအရသာ ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ္လည္း ေနာ္ေဝအာဏာပိုင္မ်ားက မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးၾကရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးစီမံခ်က္အတြင္းအက်ဳံးဝင္ေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားမွာ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေဆးအပိုမ်ား – ဥပမာ ႏိုင္ငံျခားခရီးႏွင့္ ဆက္စပ္၍ – လိုအပ္လွ်င္ မိမိဘာသာ ေဆးဖိုးေပးရသည္။

 

အခ်က္အလက္

 

  • ကလေးတိုင်း လုံခြုံစိတ်ချရသည့် ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
  • ကလေးတိုင်း လူငယ်တိုင်း အခမဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု(helsekontroll)ကို ရပါလိမ့်မည်။
  • ကလေးတိုင်း လူငယ်တိုင်း ကလေးသူငယ်ကာကွယ်ရေးထိုးနှံမှုစီမံချက်နှင့်အညီ အခမဲ့ကာကွယ်ဆေး(gratis vaksine) ရပါလိမ့်မည်။
  • ကလေးတိုင်း အခမဲ့သွားဘက်ဆိုင်ရာကုသမှု (gratis tannbehandling) ရပါလိမ့်မည်။
  • မိဘ၏စီးပွားရေးအခြေအနေပေါ်မူမတည်ဘဲ ကလေးတိုင်း ကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှု(helsehjelp) ရပါလိမ့်မည်။

ကျန်းမာရေးပြဿနာနှင့် အခြားပြဿနာများကို စောစောစီးစီးဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်မည်ဆိုပါက ပြန်လည်ကျန်းမာလာရန် အလားအလာပိုများသည်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုများက ကူးစက်ရောဂါများကိုကာကွယ်ပြီး ချုပ်ငြိမ်းပပျောက်သွားအောင်စီမံဆောင်ရွက်နေကြသည်။

မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ငန္း

မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလုပ္ငန္း တို႔သည္ ကေလးမ်ား လူငယ္မ်ား ႏွင့္ အုပ္ထိ္န္းသူမ်ား အားလံုးအတြက္ ကမ္းလွမ္းထားေသာ ဥပေဒျဖင့္ျပ႒ာန္းထားသည့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ကမ္းလွမ္းမႈတြင္ အက်ဳံးဝင္သည္မွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ ေမြးစမွ ၅ ႏွစ္အ႐ြယ္အထိ ကေလးက်န္းမာေရး ႏွင့္ ၆ ႏွစ္မွ အသက္ ၂ဝ အထိ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဌာနတို႔ ျဖစ္သည္။

ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းသည္ ႃမိႈ႕နယ္၏ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းတြင္ အခ်က္အခ်ာေနရာမွ ပါဝင္ေနၿပီး က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္းျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာပါမက်န္ အက်ဳံးဝင္ေသာ ေရာဂါႄကိႈတင္ကာကြယ္ေရးအလုပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သည္။ လုပ္ငန္းရပ္အားျဖင့္ အႀကံေပးလမ္းညႊန္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း၊ အစဥ္တစိုက္ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ လုိအပ္ပါက ေဆး႐ံုသို႔လႊဲေျပာင္းျပသေပးျခင္း တို႔ ပါဝင္သည္။