สุขภาพ

เด็กๆ และการดูแลสุขภาพ

การตรวจสุขภาพครรภ์และการคลอดบุตร

อัตราภาวะการตายของทารกในสังคมได้รับอิทธิพลมาจากมาตรฐานการครองชีพ ระบบการดูแลสุขภาพและกระบวนการทางการแพทย์ในประเทศ นอกเหนือจากความปลอดภัยทางสังคมและผลประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการด้านสังคมอื่นๆสำหรับพ่อแม่และลูก ในนอร์เวย์ปัจจุบันนี้ อัตราภาวการณ์ตายของทารกต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นหรือในอดีต ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในนอร์เวย์มีสิทธิตรวจสุขภาพครรภ์ฟรี การตราจสุขภาพทำโดยศูนย์สาธารณสุขหรือหมอประจำครอบครัว การตรวจสุขภาพเป็นไปตามความสมัครใจและมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันสุขภาพของทั้งแม่และลูกระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดบุตรและหลังจากนั้น ในนอร์เวย์ แนะนำให้มีการตรวจสุขภาพครรภ์ 8 – 12 ครั้งระหว่างการตั้งครรภ์ เด็กส่วนมากเกิดในโรงพยาบาลและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งนี้

Nyfødt barn på vekt

เด็กและคนหนุ่มสาวทุกคนที่อยู่ในนอร์เวย์ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเข้าเรียน การตรวจสุขภาพนี้ทำโดยศูนย์สาธารณสุข เมื่อเด็กเริ่มเข้าเรียน การบริการสุขภาพของโรงเรียนเป็นผู้ทำการตรวจสุขภาพ ศูนย์สาธารณสุขสำหรับคนหนุ่มสาวมีอยู่ในเทศบาลเมืองทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่ายจากการบริการทั้งหมดที่ได้รับจากโดยศูนย์สาธารณสุขและการบริการสุขภาพของโรงเรียน

ที่ศูนย์สาธารณสุข พวกเขาตรวจสอบการพัฒนาการของเด็กว่าเด็กกำลังโตขึ้นที่อัตราปกติหรือไม่ การมองเห็นและการได้ยินของเด็ก เด็กกำลังเรียนรู้ที่จะเข้าใจและพูดอย่างเหมาะสมหรือไม่ ถ้ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นกับการพัฒนาของเด็ก ศูนย์สาธารณสุขจะให้ความช่วยเหลือและแนวทางที่จำเป็น
เด็กและคนหนุ่มสาวที่อยู่ในนอร์เวย์ยังได้รับวัคซีนป้องกันโรคร้ายด้วย วัคซีนป้องกันพวกเขาจากโรงในวิธีการที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสะดวก การฉีดวัคซีนเป็นไปตามความสมัครใจ แต่เจ้าหน้าที่ในนอร์เวย์แนะนำอย่างยิ่งให้พ่อแม่ทุกคนพาลูกๆ ไปฉีดวัคซีน
การฉีดวัคซีนเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมวัคซีนที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การฉีดวัคซีนเพิ่มเติม เช่นสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้องเป็นผู้จ่ายเงินเอง
 

 

ข้อเท็จจริง

  • เด็กทุกคนมีสิทธิ ที่จะเติบโตด้วยความปลอดภัย
  • เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามโปรแกรมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในวัยเด็ก (barnevaksinasjonsprogrammet)
  • เด็กทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพฟันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • เด็กทุกคนจะได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดี โดยไม่คำนึงถึงฐานะทางด้านเศรษฐกิจของพ่อแม่

ถ้ามีปัญหาทางด้านสุขภาพ หรือปัญหาอื่น ๆ ซึ่งมีการค้นพบเร็ว เขาหรือเธอจะมีโอกาสหายเป็นปกติได้มากขึ้น
การฉีดวัคซีนช่วยป้องกันและช่วยทำลายโรคติดต่อต่าง ๆ

ศูนย์สาธารณสุข และการบริการสุขภาพในโรงเรียน

ศูนย์สาธารณสุขและการบริการด้านสุขภาพของโรงเรียน ถูกกฎหมายบังคับให้จัดขึ้นเพื่อ เด็กทุกคน เยาวชน และผู้ปกครองของพวกเขา รวมถึงการดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ ดูแลสุภาพของเด็กอายุระหว่าง 0 ถึง 5 ปี และการให้บริการด้านสุขภาพของโรงเรียนสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 6 ถึง 20 ปี และการให้บริการจากศูนย์สาธารณสุขสำหรับเยาวชน

การบริการนี้มีบทบาทสำคัญ เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสาธารณสุขที่จัดโดยเทศบาลเมือง เพื่อส่งเสริมและป้องกัน ทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทางสังคม การบริการนี้รวมถึงการให้คำแนะนำ การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน การติดตามผลและอ้างอิงเมื่อมีความจำเป็น