ጥዕና

ቆልዓን ጥዕናን

 

ቁጽጽር ጥንሲን ሕርሲን

ሞት ዕሸላት ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ብደረጃ መነባብሮ፣ ዕድላት ሕክምና ሕክምናዊ ምዕባለታትን ይጽሎ፣ ብጀካ ንወለዲን ቆልዑን ዝወሃብ መንግስታዊ ሓገዝን ካልእ ድሕንነታዊ ረብሓታትን። ኣብ ኖርወይ ኣብዚ እዋን እዚ ሞት ዕሸላት ምስ ዝበዝሓ ካልኦት ሃገራት ቀደምን ክነጻጸር ክሎ ትሑት እዩ።

ማእከላት ጥዕናን ቀወምቲ ሓካይምን እዮም ነዚ ቁጽጽራት ዝፍጽምዎ። እዚ ቁጽጽራት ወለንታዊ ኮይኑ፣ እቲ ዕላማ ከኣ ጥዕና ኣደን ዕሸልን ኣብ ግዜ ጥንሲ፣ ኣብ ግዜ ሕርሲን ድሕሪ ሕርሲን ንምውሓስ እዩ። ኣብ ኖርወይ ኣብ ግዜ ጥንሲ ካብ ሸሞንተ ክሳብ ዓሰርተ ክልተ ግዜ ናብ ቁጽጽር ክትከይድ እዩ ምኽሪ ዝወሃብ። መብዛሕትአን ኣብ ሆስፒታል ይሓርሳ፣ እዚ ከኣ ነጻ እዩ።

Nyfødt barn på vekt

ኩሎም ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ኖርወይ ዝቕመጡ ብቐጻሊ ጥዕናዊ ቁጽጽር ክግበረሎም ይሕተቱ። ቆልዑ ካብ ዕሸላት ኣትሒዞም ክሳብ ትምህርቲ ዝጅምሩ እዚ ቁጽጽራት ኣብ ማእከል ጥዕና ይካየድ። ቆልዑ ትምህርቲ ድሕሪ ምጅማሮም ከኣ ኣገልግሎት ጥዕና ቤት ትምህርቲ እዩ ነዚ ቁጽጽራት ዘካይዶ። መደበራት ጥዕና ንመንእሰያት ውን ኣብ ዝበዝሓ ኮሙናት ኣሎ። መደበራት ጥዕናን ኣገልግሎት ጥዕና ቤት ትምህርቲን ዝህቦ ኣገልግሎታት ነጻ እዩ።

መደበር ጥዕና ምዕባለ ቆልዑ ከመይ ይኸይድ ከምዘሎ ይቆጻጸራ፣ ከምቲ ዝድለ ይዓቢ ኣሎ ድዩ፣ ንቡር ሚዛን ይውስኽ ኣሎ ዶ፣ ናይ ምርኣይን ምስማዕን ክእለት ከ ጽቡቕ ኣሎ ዶ፣ እቲ ቆልዓ ምርዳእን ምዝራብን ይመሃር ኣሎ ዶ የለን። ምዕባለ ቆልዓ ጸገማት እንተሃልዩዎ መደበር ጥዕና ሓገዝን ማዕዳን ይህብ።

ኩሎም ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ኖርወይ ኣንጻር ከቢድ ሕማማት ክታበት ክወስዱ ይሕተቱ እዮም።ክታበት ካብዚ ሕማማት ብቐሊል፣ ስሉጥን ውሑስን ዝኾነ መገዲ ይከላኸል። ክታበት ወለንታዊ እዩ፣ ግን ሰብ መዚ ኖርወይ ወለዲ ንደቆም ከኽትቡ ብጥብቂ ይመኽሩ።

ኣብ ፕሮግራምክታበት ዘሎ ክታበት ነጻ እዩ። ተወሳኺ ክታበት፣ ንኣብነት ንወጻኢ ክትገይሽ ከለኻ ትወስዶ ክታበት ባዕልኻ ክትከፍለሉ ኣለካ።

 

ጭብጢ

 

  • ኩሎም ቆልዑ ውሑስ ኣተዓባብያ ክረኽቡ መሰሎም እዩ።
  • ኩሎም ቆልዑን መንእሰያትን ነጻ ቁጽጽር ጥዕና ይግበረሎም።
  • ኩሎም ቆልዑን መንእሰያትን ብፕሮግራም ክታበት ቆልዑ ነጻ ክታበት ይወሃቦም።
  • ብምሉኦም ቆልዑ ነጻ ሕክምና ስኒ ይግበረሎም።
  • ኩሎም ቆልዑ ብዘየገድስ ቁጠባ ወለዶም ብቑዕ ሕክምና ክረኽቡ ኣለዎም።

ጸገማት ጥዕና ወይ ካልእ ጸገማት ብእዋኑ እንተተፈሊጡ ክትሓዊ ዘሎ ዕድል ይልዕል።
ክታበት ተማሓላለፍቲ ሕማማት ይከላኸልን ይኣልን።

መደበር ጥዕናን ኣገልግሎት ጥዕና ቤትትምህርቲ

መደበር ጥዕናን ኣገልግሎት ጥዕና ቤትትምህርቲን ብሕጊ ንኩሎም ቆልዑ፣መንእሰያትን ኣለይቶምን ክወሃብ ዘለዎ ዕድል እዩ። እዚ ዕድል ክንክን ጥኑሳት፣ መደበር ጥዕና ንቆልዑ ኣብ መንጎ ዜሮን ሓሙሽተን ዓመታትን፣ ኣገልግሎት ጥዕና ቤትትምህርቲ ንኣብ መንጎ 6ን 20ዓመትን ዝርከቡ፣ ከምኡውን መደበር ጥዕና መንእሰያት የጠቓልል።

እዚ ኣገልግሎት ኣብ ወፈራ ጥዕና ህዝቢ ኮሙነ ኣገዳሲ ተራ ይጻወት፣ ከምኡ ውን ስነኣእምራውን ኣካላውን ጥዕናን ማሕበራዊ ኩነታትን ጥዕና ንምድንፋዕን ንምክልኻልን ይሰርሕ። እዚ ስራሕ ምኽርን ማዕዳን፣ መርመራ ጥዕና፣ ክታበት፣ ምክትታልን ከድሊ ከሎ ሪፈር ምባልን የጠቓልል።