ጥዕና

ቆልዑን ጥዕናን

 

ቁጽጽር ጥንሲን ሕርሲን

ሞት ዕሸላት ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ብደረጃ መነባብሮ፣ ዕድላት ሕክምና ሕክምናዊ ምዕባለታትን ይጽሎ፣ ብጀካ ንወለዲን ቆልዑን ዝወሃብ መንግስታዊ ሓገዝን ካልእ ድሕንነታዊ ረብሓታትን። ኣብ ኖርወይ ኣብዚ እዋን እዚ ሞት ዕሸላት ምስ ዝበዝሓ ካልኦት ሃገራት ቀደምን ክነጻጸር ክሎ ትሑት እዩ።

ማእከላት ጥዕናን ቀወምቲ ሓካይምን እዮም ነዚ ቁጽጽራት ዝፍጽምዎ። እዚ ቁጽጽራት ወለንታዊ ኮይኑ፣ እቲ ዕላማ ከኣ ጥዕና ኣደን ዕሸልን ኣብ ግዜ ጥንሲ፣ ኣብ ግዜ ሕርሲን ድሕሪ ሕርሲን ንምውሓስ እዩ። ኣብ ኖርወይ ኣብ ግዜ ጥንሲ ካብ ሸሞንተ ክሳብ ዓሰርተ ክልተ ግዜ ናብ ቁጽጽር ክትከይድ እዩ ምኽሪ ዝወሃብ። መብዛሕትአን ኣብ ሆስፒታል ይሓርሳ፣ እዚ ከኣ ነጻ እዩ።

Nyfødt barn på vekt

ኩሎም ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ኖርወይ ዝቕመጡ ብቐጻሊ ጥዕናዊ ቁጽጽር ክግበረሎም ይሕተቱ። ቆልዑ ካብ ዕሸላት ኣትሒዞም ክሳብ ትምህርቲ ዝጅምሩ እዚ ቁጽጽራት ኣብ ማእከል ጥዕና ይካየድ። ቆልዑ ትምህርቲ ድሕሪ ምጅማሮም ከኣ ኣገልግሎት ጥዕና ቤት ትምህርቲ እዩ ነዚ ቁጽጽራት ዘካይዶ። መደበራት ጥዕና ንመንእሰያት ውን ኣብ ዝበዝሓ ኮሙናት ኣሎ። መደበራት ጥዕናን ኣገልግሎት ጥዕና ቤት ትምህርቲን ዝህቦ ኣገልግሎታት ነጻ እዩ።

መደበር ጥዕና ምዕባለ ቆልዑ ከመይ ይኸይድ ከምዘሎ ይቆጻጸራ፣ ከምቲ ዝድለ ይዓቢ ኣሎ ድዩ፣ ንቡር ሚዛን ይውስኽ ኣሎ ዶ፣ ናይ ምርኣይን ምስማዕን ክእለት ከ ጽቡቕ ኣሎ ዶ፣ እቲ ቆልዓ ምርዳእን ምዝራብን ይመሃር ኣሎ ዶ የለን። ምዕባለ ቆልዓ ጸገማት እንተተሃልዩዋ መደበር ጥዕና ሓገዝን ማዕዳን ይህብ።

ኩሎም ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ኖርወይ ኣንጻር ከቢድ ሕማማት ክታወት ክወስዱ ይሕተቱ እዮም።ክታበት ካብዚ ሕማማት ብቐሊል፣ ስሉጥን ውሑስን ዝኾነ መገዲ ይከላኸል። ክታበት ወለንታዊ እዩ፣ ግን ሰብ መዚ ኖርወይ ወለዲ ንደቆም ከኽትቡ ብጥብቂ ይመኽሩ።

ኣብ ፕሮግራምክታበት ዘሎ ክታበት ነጻ እዩ። ተወሳኺ ክታበት፣ ንኣብነት ንወጻኢ ክትገይሽ ከለኻ ትወስዶ ክታበት ባዕልኻ ክትከፍለሉ ኣለካ።

 

ጭብጢ

  • ኩሎም ቆልዑ ውሕስነት ዘለዎ ኣተዓባብያ ክዓብዩ መሰል ኣለዎም።
  • ኩሎም ቆልዑትን መንእሰያትን ምክትታል ጥዕናን ክታበትን ብናጻ ይግበረሎም።
  • ኩሎም ቆሉዑት ብናጻ ሕክምና ስኒ ይግበረሎም።
  • ኩሎም ቆልዑት ብዘየገድስ ቁጠባ ወለዲ ጽቡቕ ሓገዝ ጥዕና ይግበረሎም።

ኣቲ ጸገማት ጥዕና ወይ ካልእ ጸገማት እንተደኣ ብኣግኡ ተፈሊጡ፣ ንኽጥዒ ዓቢ ዕድል ኣለዎ።
ክታበታት ንምክልኻልን ተመሓላላፊ ሕማማት ንምጥፋእን እዩ።

መደበር ጥዕና ህጻናት – ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ቤት ትምህርቲ

መደበር ጥዕና ህጻናት -ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ቤት ትምህርቲ ንኩሎም ቆልዑት፣ መንእሰያትን ወለዶምን ብሕጊ ዝተዋህበ ዕድል እዩ። እዚ ዕድል ንጥኑሳት ምንባይ ፣ መደበር ጥዕና ህጻናት ንቆልዑት ካብ ባዶ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት፣ ኣገልግሎት ጥዕና ቤት ትምህርቲ ነቶም ካብ 6 ክሳብ 20 ዓመት ዘለውን መደበር ጥዕና ንመንእሰያትን የጠቓልል።

እቲ ኣገልግሎት ኣብቲ ኮሙነ ዝርከብ ህዝባዊ ጥዕና ስራ ሕ፣ ንጥዕና ዘመሓይሽ ስራሕ፣ ንምክልኻል ጥዕናን ኣብ ኣካላዊ ኾነ ኣእምሮኣዊን ምስ ሕብረተሰብ ዘሎ ርክብን ማእከላዊ ስራሕ ኣለዎ። እቲ ስራሕ መምርሒ ምሃብ፣ ጥዕና ምምርማር፣ ምኽታብ፣ ምክትታልን ናብቲ ዘድሊ ምልኣኽ ዝሓዘለ እዩ።