صحت

سالمندان و مراقبت صحی

کلیە افراد کهنسال در ناروی معاش تقاعدی دریافت می کنند. اندازه این معاش بستگی با عایدات سابقه کاری دارد.

اکثر افراد کهنسال در ناروی در خانه خود زندگی می کنند. برخی ها از شهرداری کمک دریافت می کنند مانند مراقبت های پرستاری در خانه، مددکارخانگی، امکان ماندن در مرکز مراقبت روزانه مربوط به شهرداری و غیره. بسیاری ها ضرورت بە کمک ندارند و یا فقط با کمک خانواده خویش می توانند زندگی را ادامە دهند.

En eldre dame får medisinsk hjelp
زمانیکه کسی نتواند دیگر به تنهایی قادر به انجام کارهای روزمره خود باشد، می تواند جهت زندگی در خانە سالمندان درخواست ارائە نماید. اما تنها نیمی ازافراد بزرگتر از ۹۰ سال در خانەهای سالمندان زندگی می کنند.

کسانی که در خانە خدمات مراقبتی و مواظبتی دریافت می نمایند قسمتی از مصارف این خدمات را خودشان پرداخت می نمایند. شهرداری باقی مصارف این خدمات را می پردازد. مقدارسهمیه شخصی از یک شهرداری تا شهرداری دیگر متفاوت می باشد.

افرادی که در خانە سالمندان زندگی می کنند نیز سهمیه شخصی می پردازند. هزینە زندگی در خانە سالمندان برای هر فرد در حدود ۸۰۰۰۰۰ کرون در سال می باشد. مقدار پول که توسط استفاده کننده خدمات به عنوان سهمیه شخصی پرداخت میشود بستگی به میزان عایدات او دارد.

Eldre person i rullestol Eldre mann på sykehjem

اشخاص کهنسال اکثراً مشکلات صحی خاصی را دارند.

  • زمانیکه سن ما بالا می رود، بدن ما بیشترخستە می گردد. ما شاید درد بیشتری را در عضلات و مفاصل داشتە و حوصله انجام کارها را به مانند سابق نداشته نباشیم. این بە نوبە خود می تواند منجر به افسردگی و انزوا گردد.
  • نزدیک به صدهزار افراد کهنسال در ناروی از افسردگی رنج می برند. علتش می تواند این باشد که صحت شخص کلاً نسبت بە گذشتە بد ترباشد. علت این امر همچنین می تواند تنهایی و انزوا باشد.
  • از دست دادن حافظه در بین افراد مسن معمول می باشد و بسیاری از آنها دچار زوال عقل یا دمنس می گردند. زوال عقل یا دمنس حالتی است کە در آن مغز دچار صدمە گردیدە، و حافظە، زندگی عاطفی و توانایی عملکرد اجتماعی صدمه می بینند.
  • بعضی از اشخاص هنگامی کە مسن می شوند اشتهای خود را از دست می دهند. این می تواند منجر بە سوء تغذیه و یا تغدیە نادرست گردد. در نتیجه سیستم ایمنی بدن تضعیف شده و آنها را بیشتر در معرض امراض و عفونت ها قرار می دهد.

واقعیت ها

صحت عامه

صحت عامه در ناروی در طی 100 سال گذشته بهبود بعمل آمده است. این امر بخاطر انکشاف دولت با رفاه بوده و فرصت های بیشتر و بهتر جهت داشتن زندگی خوب و مصئون می باشد. امروز مردم در ناروی به مقایسه سابق بیشتر زندگی می کنند. اکثریت افراد کهن سال نیز نسبت به نسل های سابقه صحتمند تر اند. در نتیجه این امر سبب زندگی صحتمند و فعال طولانی می گردد.