بهداشت

سالمندان و بهداشت

کلیە افراد سالمند در نروژ حقوق بازنشستگی دریافت می کنند. میزان این حقوق بستگی به‌ درآمد کاری در گذشته‌ دارد.

اکثر افراد سالمند در نروژ در خانه خود زندگی می کنند. برخی ها از شهرداری کمک دریافت می کنند مانند پرستار خانگی، کمک در خانه، امکان ماندن در مرکز مراقبت روزانه شهرداری. بسیاری از آنها نیازی بە کمک ندارند و یا صرفا با کمک خانواده خویش می توانند زندگی را ادامە دهند.
En eldre dame får medisinsk hjelp
هنگامی کە فردی نتواند دیگر به تنهایی از عهدە کارهای روزمرە برآید، می تواند جهت زندگی در خانە سالمندان درخواست ارائە نماید. اما تنها نیمی از سالمندانی كه‌ بیش از ٩٠ سال سن دارند در خانەهای سالمندان زندگی می کنند.

کسانی که در خانە خدمات دریافت می نمایند سهم خویش را بابت این خدمات پرداخت می نمایند. شهرداری بقیە هزینەهای این خدمات را می پردازد. میزان پرداخت سهم خویش از شهرداری بە شهرداری دیگر متفاوت می باشد.

افرادی که در خانە سالمندان زندگی می کنند نیز سهم خویش را می پردازند. هزینە زندگی در خانە سالمندان برای هر فرد در حدود ٠٠٠ ٨٠٠ کرون در سال می باشد. مقدار پول پرداختی به‌ عنوان سهم خویش بستگی به میزان درآمد فرد دارد.

Eldre person i rullestol Eldre mann på sykehjem

افراد سالمند اغلب مشکلات سلامتی خاصی را دارند:

  • هنگامیکە کە سن ما بالا می رود، بدن ما بیشترخستە و فرسودە می گردد. ما ممکن است درد بیشتری را در عضلات و مفاصل داشتە و قادر به انجام کارها مانند سابق نباشیم. این بە نوبە خود می تواند منجر به افسردگی و انزوا گردد.
  • حدود ٠٠٠ ١٠٠ افراد سالمند در نروژ از افسردگی رنج می برند. علت این می تواند این باشد کە سلامتی بە صورت عمومی نسبت بە گذشتە خوب نباشد. علت این امر همچنین می تواند تنهایی و انزوا باشد.
    از دست دادن حافظه در بین افراد سالمند معمول می باشد و بسیاری از آنها دچار زوال عقل می گردند. زوال عقل وضعیتی است کە در آن مغز دچار صدمە گردیدە، و حافظە، زندگی عاطفی و عملکرد اجتماعی دچار تغییر و یا آسیب می بینند.
  • برخی از افراد هنگامی کە مسن می شوند اشتهای خود را از دست می دهند. این می تواند منجر بە سوء تغذیه و یا تغدیە نادرست گردد. در نتیجه سیستم ایمنی بدن تضعیف شده و آنها را بیشتر در معرض مریضی و عفونت قرار می دهد..

آمار

بهداشت عمومی

بهداشت عمومی در طول 100 سال گذشتە بطور چشمگیری بهبود پیدا کردە است. دلیل اصلی این بهبود توسعە یافتن جامعە مرفە می باشد کە فرصتهای بهتری را برای یک زندگی خوب و امین در اختیار بیشتر افراد قرار دادە است. امروز مردم در نروژ در مقایسە با گذشتە بیشتر عمر می کنند. بسیاری از سالمندان نیز در مقایسە با گذشتە سالم تر می باشند. این امکان یک زندگی طولانی خوب و فعال را فراهم می کند.