صحت

سلامت روان

شخاص میتوانند دچار مشکلات روحی و روانی در مقطع های مختلف از زندگی گردند. عوامل گوناگونی می توانند باعث ایجاد امراض روحی شوند. اینها می توانند شامل شرایط سخت زندگی، مانند مشکلات فامیلی و یا مشکلات کاری باشند. بعضی اوقات امراض روحی و روانی می توانند از تجربه نمودن بحران، مرگ، حوادث یا تجربیات جنگی بروز نمایند. برخی از افراد از نظر ژنتیکی بیشتر در معرض مبتلا شدن بە امراض روحی و روانی می باشند و استرس می تواند یکی ازعوامل برای بروز این نوع امراض باشد.

دید نسبت بە صحت و سلامتی روحی بە مرور زمان تغییر پیدا کرده است. امروزه، اکثریت مردم ناروی درک و دید بازی در مورد امراض روحی و روانی دارند. اکثر مردم بر این باورند که مریضان روانی باید بە طوریکسان با افرادیکه مریضی جسمی دارند معالجه و کمک از بخش خدمات صحت عامه دریافت نمایند. مردم همچنین معتقدند که صحت یافتن از امراض روحی و روانی ممکن می باشد.

روند مهاجرت

بسیاری ازاشخاصیکه به یک کشور جدید مهاجرت می کنند چیزی را تجربە می نمایند کە ما آنرا به نام روند دگرگونی روحی یاد میکنیم. در مرحلە اول زندگی خوب میباشد و فرد نظر مثبتی در مورد کشور جدید دارد. بعد از مدتی بسیاری احساس افسردگی می کنند و افکار منفی در مورد این کشور جدید خواهند داشت. زندگی بسیاری از این افراد بە تدریج ثبات پیدا میکند.