بهداشت

سلامتی روحی

مشکلات روحی می توانند گریبانگیر کلیە اشخاص در هر مقطعی از زندگی گردند. عوامل گوناگونی می توانند باعث ایجاد بیماریهای روحی باشند. اینها می توانند شرایط دشوار زندگی، مانند مشکلات خانوادگی و مشکلات شغلی باشند. گاهی اوقات بیماریهای روانی می توانند بە علت بحران، مرگ، حوادث یا تجربیات جنگی بروز نمایند. برخی از افراد از نظر ژنتیکی بیشتر در معرض مبتلا شدن بە بیماریهای روحی می باشند و استرس می تواند عاملی برای ایجاد این بیماریها باشد.

دیدگاه نسبت بە سلامتی روحی بە مرور زمان تغییر پیدا کرده است. امروزه، اکثریت مردم نروژ درک و نگرش بازی در مورد بیماریهای روحی دارند. اکثر مردم بر این باورند که بیماران روانی باید بە همان میزان بیماران فیزیکی درمان و کمک از خدمات مراقبتی و بهداشتی دریافت نمایند. مردم همچنین بر این باورند که بهبود یافتن از بیماریهای روحی امکان پذیر می باشد.

روند مهاجرت

بسیاری از افرادی که به یک کشور جدید مهاجرت می کنند تحولی را تجربە می نمایند کە ما آنرا یک روند دگرگونی روحی می نامیم. در مرحلە نخست زندگی خوب بودە و فرد نظر مثبتی در مورد این کشور جدید دارد. پس از مدتی بسیاری احساس افسردگی می کنند و افکار منفی در مورد این کشور جدید خواهند داشت. زندگی بسیاری از این افراد بە تدریج ثبات پیدا خواهد کرد.