က်န္းမာေရး

စိတ္က်န္းမာေရး

စိတ္ပိုင္းထိခိုက္မႈမ်ားသည္ လူတိုင္း၏ လူတိုင္း၏ဘဝတြင္ အ႐ြယ္အမ်ုိးမ်ဳိးတြင္ ဝင္လာႏိုင္သည္။ စိတ္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္းတြင္ အေၾကာင္းရင္းခံ အမ်ဳိးမ်ဳိး႐ွိႏိုင္သည္။ ၎တို႔မွာ အိမ္တြင္းေရးျပႆနာမ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္အဆင္မေျပမႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဘဝအၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အၾကပ္အတည္းမ်ားႄကံႈၿပီးခ်ိန္၊ ကြယ္လြန္မႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ (သို႔) စစ္ျဖစ္ခ်ိန္ အေတြ႔အႄကံႈမ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္ပ်က္ၿပီးေနာက္တြင္ တခါတရံ စိတ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္သည္။ အခ်ဳိ႕သူတို႔တြင္ မ်ဳိး႐ိုးလိုက္ကာ စိတ္ေရာဂါရႇိႏိုင္ေသာ ဗီဇပါလာၿပီး စိတ္ေရာဂါျဖစ္ပြားတတ္ေပရာ စိတ္ေသာကသည္ ေရာဂါထႂကြလာေအာင္ဖန္တီးေပးေသာ အေၾကာင္းအရာတုျဖစ္ႏိုင္သည္။
ကာလၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် စိတ္ေရာဂါအေပၚ သံုးသပ္႐ႈျမင္ပံုလည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေနာ္ေဝလူထုအမ်ားစုက စိတ္ေရာဂါအေပၚ ပြင့္လင္းၿပီးနားလည္မႈ႐ွိေသာ သေဘာထားမ်ဳိး႐ွိၾကသည္။ အားလံုးလိုလိုက စိတ္ေရာဂါရသူမ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါ႐ွင္မ်ားနည္းတူ က်န္းမာေရးဌာန၏ ကုသမႈႏွင့္ အကူအညီကို ရသင့္သည္ဟု သေဘာထားသည္။ စိတ္ေရာဂါမ်ားမွ ကုသေပ်ာက္ကင္းကာက်န္းမာလာႏိုင္သည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ၾကသည္။

ႏိုင္ငံကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္

ႏိုင္ငံသစ္တခုသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာသူမ်ားသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေခၚေဝၚေသာ ျဖစ္စဥ္ကို ေတြ႔ႄကံႈရေလ့႐ွိသည္။ အစပိုင္းတြင္ အဆင္ေျပၿပီး ႏိုင္ငံသစ္အေပၚ အေကာင္းျမင္ေနတတ္သည္။ ေနာင္ေသာအခါ အမ်ားစုသည္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ၿပီး ႏိုင္ငံသစ္အေပၚ အဆိုးျမင္ေသာ အေတြးမ်ားေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ ထိုသည့္ေနာက္တြင္မွ အမ်ားစုအဖို႔ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္သြားတတ္သည္။