สุขภาพ

สุขภาพจิต

วิกฤตทางอารมณ์สามารถกระทบต่อใครก็ได้ที่จุดใดก็ได้ในชีวิตของพวกเขา มีเหตุผลที่แตกต่างกันหลายเหตุผลว่าทำไมคนจึงมีปัญหาทางจิตมากขึ้น นั่นอาจเป็นเพราะสถานการณ์ในขีวิตที่ยุ่งยาก ปัญหาครอบครัว หรือสถานการ์การทำงานที่ยุ่งยาก ปัญหาทางอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตกาล ความตาย อุบัติเหตุ หรือประสบการณ์ในเหตุการณ์สงคราม บางคนถูกเอาออกไปด้วยกลไกทางพันธุกรรมเพื่อพัฒนาความผิดปกติทางด้านจิตใจและความกดดันสามารถเป็นปัจจัยที่เป็นตัวนำ

ความเข้าใจในสุขภาพจิตเปลี่ยนแปลงตลอเวลา ในวันนี้ คนส่วนใหญ่ในนอร์เวย์มีทัศนคติที่มีความเข้าใจและเปิดกว้างต่อโรคทางจิต คนส่วนใหญ่เชื่อว่าคนที่เป็นโรคทางจิตควรได้รับการรักษาและช่วยเหลือจากบริการสาธารณสุขในระดับเดียวกับโรคทางกาย คนยังเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการรักษาโรคทางจิต

กระบวนการอพยพไปยังที่ใหม่

คนส่วนใหญ่ที่ย้ายไปยังประเทศอื่นพบกับสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการอพยพทางจิตใจ ในขั้นแรก ทุกอย่างดูดีและคนรู้สึกในทางบวกเกี่ยวกับประเทศใหม่ แต่หลังจากชั่วขณะหนึ่ง หลายคนซึมเศร้าและมีความคิดในทางลบเกี่ยวกับประเทศใหม่ สำหรับคนส่วนใหญ่ ชีวิตค่อยๆ เริ่มมั่นคงหลังจากนั้น