صحت

پیشگیری از مریضی

در اکثر موارد داشتن صحت خوب و روش زندگی ما با همدیگرارتباط دارند.

  • اگر ما تغذیە سالم داشته و فعالیت جسمی انجام بدهیم، میتوانیم شانس بیشتر برای سالم ماندن برای زمان طولانی تر داشته باشیم.
  • مکان مبتلا شدن افرادیکه سگرت میکشند بە سرطان و امراض قلبی عروقی بیشتر است.
  • در ناروی گفته می شود کە یک خنده خوب زندگی را طولانی می کند.

Jente som spiser eple Folk på tur