بهداشت

پیشگیری از مریضی

وضعیت سلامتی و نحوه زندگی ما در اغلب موارد با هم در ارتابط می باشند.

  • تغذیە سالم و فعالیت بدنی شانس سالم ماندن ما را تقویت می بخشد.
  • اگر از کشیدن سیگار دوری کنیم، احتمال ابتلا بە سرطان و بیماریهای قلبی عروقی کمتر می گردد.
  • ما در نروژ می گوییم کە خنده زندگی را طولانی می کند.

دختری کە سیب می خورد مردم در حال گردش

سٶالات را حل کنید