روغتیا

د روغتیايی ستنونزو مخنیوی

زمونږ د ژوند طریقه او ښه روغتیا ډیرې وخت له یو بل سه تړلي وي.

  • که صحي خواړه وخورو او فعاله واوسو، چانس یې ډېر دی چې ډیره موده روغ پاتې شوو.
  • هغه کسان چې سګرټ څکوي، چانس یې ډیر دی چې د سرطان او د زړه او رګونو په ناروغۍ مبتلا شي.
  • ونږ په ناروې کې وایو، چې خندا ژوند اوږدوي..


  • یوا انجلۍ د مڼې خوړلو په حال کې خلک په چکر کې