Arbeidsliv

Arbeid og velferd

At flest mulig av oss er i lønnet arbeid, betyr høyere skatteinntekter til staten og kommunene. Dette er et gode for samfunnet på flere måter:

  • Det blir mer penger til skole, helsevesen, veier, osv.
  • Vi får penger til å gjøre velferdsgodene enda bedre.
  • De offentlige utgiftene blir lavere (færre trenger dagpenger på grunn av arbeidsledighet, sosialstøtte, trygdeutbetalinger, osv.).

Siden slutten av 1960-tallet har Norge vært en oljenasjon. En oljenasjon er et land der olje og oljeindustri er en viktig næring.

Den norske staten tjener mye på eksport av olje og gass.

Inntekter fra olje- og gassproduksjon er med på å betale for velferdssamfunnet. Omtrent en fjerdedel av de offentlige utgiftene blir dekket av disse inntektene. Resten av de offentlige utgiftene blir dekket av skatter og avgifter.

Det er ikke bare samfunnet som nyter godt av at vi er i arbeid. For de fleste voksne mennesker er det å ha en jobb å gå til et gode.

Arbeid kan gi oss:

  • økonomiske muligheter
  • selvstendighet og en meningsfylt hverdag
  • sosial status og sosiale relasjoner
  • mulighet til å bruke evner og kompetanse
  • mulighet til å bidra til samfunnet og føle oss nyttige

Fakta

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg sa i nyttårstalen sin i januar 2011: «Det er hverandres arbeid vi lever av. Jo flere som er i arbeid, jo mer velferd.»

Inntektene

De viktigste inntektene for staten og kommunene er skatteinntekter og ulike avgifter. Staten og kommunene får skatteinntekter både fra bedrifter og fra privatpersoner.

Norsk arbeidsliv

Du kan lese mer om norsk arbeidsliv på kompetansenorge.no.