استخدام

كار و رفاه

هرچه تعداد بیشتری از ما دارای کار با معاش باشیم، باعث عواید مالیاتی بیشتری برای دولت و شهرداریها می گردد. این امر برای جامعه به طرق مختلف مفید میباشد:

  • پول بیشتری برای مکاتب، خدمات صحی، راهها و غیره تخصیص می یابد.
  • ول بیشتری برای بهبود بخشیدن خدمات رفاه اجتماعی
  • خواهیم داشت. مصارف عمومی کاهش می یابد ( معاش دوره بیكاری، کمک نقدی سوسیال، مزایای رفاهی، وغیره).

از اواخر دهه ۱۹۶۰ بدینسو ناروی یك کشورنفت خیز میباشد. منظور از کشورنفت خیز كشوری است كه نفت و صنعت نفت یك بخشی مهمی از معشیت آن بشمار می رود.

کشور ناروی عواید هنگفتی از درک صادرات نفت و گاز طبیعی بدست می آورد. اكثر مردم معتقدند كه این عواید باعث شده که ناروی یك كشور دارای سیستم رفاه اجتماعی باشد. اما آیا این موضوع درست است؟

عواید از بابت فروشی محصولات نفت و گاز هزینه های امور رفاهی جامعه را تامین میکند. تقریباً یك چهارم هزینه های مصارف عمومی توسط همین عواید پرداخت می گردد. بقیه هزینه های مصارف عمومی توسط عواید ناشی از اخذ مالیات و عوارض تامین می گردند.

ازاینکه ما مشغول کاریم تنها جامعه نیست كه سود می برد. برای اكثر بزرگسالان مصروفیت کاری داشتن یک چیز خوب است.

کار میتواند برای ما چیزهای زیر را بدهد:

  • فرصت های اقتصادی
  • ستقلال و یک زندگی روزمره پر معنا
  • جایگاه اجتماعی و روابط اجتماعی
  • فرصت برای استفاده از استعداد و توانایی
  • امکان کمک نمودن به جامعه و خود را موثر و مفید احساس نمودن

واقعیت ها