زندگی کاری

كار و رفاه

هر چه تعداد بیشتری از ما کار با حقوق داشته باشیم، درآمد بیشتری از طریق اخذ مالیات عاید دولت و شهرداری ها می گردد. این برای جامعه فواید متعددی به‌ دنبال دارد:

  • بودجه بیشتری به‌ مدرسه، بهداشت و درمان، راه ها و غیره تخصیص خواهد یافت.
  • بودجه بیشتری برای هر چه‌ بهتر کردن مزایای رفاهی خواهیم داشت.
  • هزینه های دولت کاهش می یابند ( افراد كمتری به‌ حقوق بیكاری به‌ دلیل بیكاری، كمك مالی اجتماعی، حمایت های مالی بیمه‌ اجتماعی وغیره نیاز خواهند داشت).

از اواخر سال های 1960 به‌ بعد نروژ به یك کشورنفت خیز تبدیل شده‌ است. منظور از کشورنفت خیز كشوری است كه نفت و صنعت نفت در آن یك منبع مهم درآمد می باشد.

کشور نروژ درآمد هنگفتی از محل صدور نفت و گاز طبیعی بدست می آورد. بسیاری معتقد می باشند كه این درآمد امكان این را فراهم آورده‌ كه‌ نروژ بتواند یك كشور دارای رفاه اجتماعی باشد. آیا این صحت دارد؟

درآمد ناشی از فروش محصولات نفت و گاز برای تأمین هزینه های جامعه مرفه‌ مورد استفاده قرار می گیرند. تقریباً یك چهارم هزینه های دولت از محل این درآمد تامین می گردد. مابقی هزینه های دولتی از محل درآمد ناشی از اخذ مالیات و عوارض تامین می گردد.

این تنها جامعه نیست كه از کار کردن ما بهره‌ می برد. برای اكثر بزرگسالان داشتن كار یك مزیت می باشد.
كار کردن می تواند برای ما این سودها را داشته‌ باشد:

  • إمكانات اقتصادی
  • استقلال و یک زندگی روزمره‌ معنی دار
  • جایگاه اجتماعی و روابط اجتماعی
  • امکان استفاده از توانایی ها و مهارت ها
  • امکان کمک کردن به جامعه و داشتن حس مفید بودن

آمار