การจ้างงาน

การทำงานและสวัสดิการ

ข้อเท็จจริงที่เราส่วนใหญ่ได้รับเงินจากการทำงานหมายความถึงภาษีเงินได้ที่สูงขึ้นสำหรับรัฐบาลและเทศบาลเมือง ซึ่งให้ประโยชน์กับสังคมด้วยเหตุผลต่างๆ นี้:

  • เป็นการให้เงินทุนแก่โรงเรียน การดูแลสุขภาพ ถนน เป็นต้น ได้มากขึ้น
  • เรามีเงินที่จะนำไปใช้ ทำให้สวัสดิการดีมากขึ้น
  • ค่าใช้จ่ายของรัฐน้อยลง (ลดจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายให้กับ ผลประโยชน์ของผู้ว่างงาน การประกันสังคม เงินจากประชาสงเคราะห์ฯลฯ)

ประเทศนอร์เวย์เป็นชาติที่มีน้ำมันตั้งแต่ปลายทศตวรรษที่ 1960 ชาติน้ำมัน หมายความว่า เป็นประเทศที่มีน้ำมันและอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ

รายได้จากการผลิตน้ำมันและก๊าซมีส่วนช่วยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสังคมรัฐสวัสดิการ ประมาณ 1 ใน 4 ของค่าใช้จ่ายภายในประเทศ รัฐได้รับมาจาก รายได้จากการผลิตน้ำมันและก๊าซ รายจ่ายของรัฐส่วนที่เหลือ รัฐนำเงินมาจากภาษีและค่าธรรมเนียม

ไม่ใช่เพียงแต่สังคมเท่านั้นที่ได้รับผลประโยชน์จากการที่พวกเราทำงานและมีรายได้ ผู้ใหญ่ส่วนมากต่างได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวจากการทำงานด้วยเช่นกัน
งานให้สิ่งต่างๆ นี้กับเรา:

  • โอกาสทางการเงิน
  • ความเป็นอิสระและการใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความหมาย
  • ฐานะทางสังคมและความสัมพันธ์ทางสังคม
  • ความเป็นไปได้ในการใช้ความสามารถและทักษะของเรา
  • ความเป็นไปได้ที่จะให้เงินช่วยเหลือสนับสนุนสังคมและรู้สึกมีประโยนช์

ข้อเท็จจริง