ስራሕ ዓለም

ስራሕን ድሕንነትን

መብዛሕትና ኣብ ደሞዝ ዘለና ስራሕ ንዋፈር ምዃና ንመንግስቲን ኮሙነን ልዑል ኣታዊ ቀረጽ ከምዝረኽቡ ይገብር። እዚ ንሕብረተሰብና ብብዙሕ መገድታት ኣወንታዊ እዩ፣

  • ቤት ትምህርቲ፣ጽላት ጥዕና፣ መገድታት ወዘተ ዝያዳ ገንዘብ ይረክብ።
  • ንረብሓታት ድሕንነት ከነመሓይሾ ዝያዳ ገንዘብ ንረክብ።
  • መንግስታዊ ወጻኢታት ይንኪ ( ን ሽቕለት-ኣልቦነት ዝኽፈል ገንዘብ ዘድልዮም ይውሕዱ፣ መንግስታዊ ናብዮት፣ ድሕንነታዊ ክፍሊት ወዘተ)

ካብ 1960-ታት ኣትሒዛ ኖርወይ ነዳዲ ዘለዋ ሃገር ኮይና። ነዳዲ ዘለዋ ሃገር ክበሃል ከሎ ኣብታ ሃገር ነዳዲን ኢንዳስትሪ ነዳዲን ኣገዳሲ ጽላት ክኸውን ከሎ እዩ።

መንግስቲ ኖርወይ ብሰደድ ነዳዲን ጋዝን ልዑል ኣታዊ ኣለዎ። ብዙሓት በዚ ገንዘብ እዚ እያ ኖርወይ ድሕንነታዊ ሕብረተሰብ ክትምስርት ክኢላ በሃልቲ እዮም። እዚ ግን ቅኑዕ ድዩ፧

ኣታዊ ፍርያት ነዳዲን ጋዝን ንምምዋል ድሕንነት ሕብረተሰብ ተራ ይጻወት እዩ። ከባቢ ሓደ ርብዒ መንግስታዊ ወጻኢታት በዚ ኣታዊ ይሽፈን። ዝተረፈ መንግስታዊ ወጻኢታት ብ ቀረጽን ግብርን ይሽፈን።

ኣብ ስራሕ ምውፋርና ሕብረተሰብና ጥራሕ ኣይኮነን ዝረብሓሉ።ንመብዛሕትኦም ዓበይቲ ሰባት ስራሕ ክወፍሩ ኣወንታዊ እዩ።

ስራሕ እዚ ዝስዕብ የበርክተልና፣

  • ቁጠባዊ ዕድላት
  • ርእስኻ ምኽኣልን ትርጉም ዘለዎ መዓልታዊ ሂወትን
  • ማሕበራዊ ድረጃንን ማሕበራዊ ዝምድናታት
  • ክእለትን ዓቕሚን ክትጥቀመሉ ዕድል ምርካብ
  • ንሕብረተሰብና እጃምና ነበርክት ንጠቅም ኣለና ዝብል ስምዒት ከኣነሕድር።

ጭብጢ

ቀዳማይ ሚኒስተር የንስ ስቶልተንበርግ ኣብቲ ዕለት 1 ጥሪ 2011 ሓዲሽ ዓመት መደረ ኣብ ዝገበረሉ ከምዚ ኢሉ፣ “ብናይ ሓድሕድና ስራሕ ኢና እንነብር። ዝበዝሐ ሰብ ክሰርሕ ከሎ፡ እቶት መንግስቲ ከኣ እናበዝሐ ይኸይድ።”

ከምዚ ምባሉ እንታይ ይመስለካ፧

ኣታዊታት

ካብ ቀረጽን ግብርታትን ዝኣቱ ገንዘብ ንመንግስቲን ንኮሙነን ኣዝዩ ኣገዳሲ እቶት እዩ። መንግስቲን ኮሙነታትን ካብ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ቀረጽ የእትዉ እዮም።

ስራሕ ዓለም ኖርወይ

ብዛዕባ ስራሕ ዓለም ኖርወይ ኣብ kompetansenorge.no. ብዝበለጸ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።