استخدام

انکشاف تاریخی

۱۵۰سال قبل زراعت، جنگلداری و ماهیگیری مهمترین صنایع ناروی محسوب می شدند. تغییرات و تحولات زیادی از آن زمان تا حال بوجود آمده است. در اواخر قرن ١٩ فابریکه های زیادی ایجاد گردید و بسیاری از مردم به شهرها مهاجرت کرده و شروع به کار دربخش صنایع نمودند. در جریان نیمه اول قرن ۱۹۰۰ فرصتهای شغلی زیادی در بخش صنایع بوجود آمد. همزمان بسیاری از نارویجی ها به ایالات متحده امریکا مهاجرت نموده و در آنجا مسکن گزین شدند.

در۱۹۵۰ تقریباً ۲۰ فیصد از مردم ناروی در بخش زراعت کار می کردند، در حالیکه امروزه فقط ۳ فیصد در این بخش كار می كنند. با وصف این در حال حاضر مواد غذایی بیشتری نسبت به قبل در ناروی تولید می گردد. این مسئله بیشتر به این خاطر است که ما امروزه ماشین آلاتی در اختیار داریم که کار در بخش زراعت و کشاورزی را راحت تر و مؤثرتر می سازد.

در جریان ۳۰ سال گذشته یكبار دیگر تغییرات چشمگیری در بازار كار ناروی رخ داده است. این تغییرات شامل یك كاهش قابل توجه در تعداد افراد شاغل در بخش صنعت می باشد.

بعد از اکتشاف نفت در بحیره شمال در اواخر دهه ۱۹۶۰، تولید نفت و گاز به یك بخش عمده از صنعت ناروی مبدل شد. نفت و گاز اهمیت زیادی در صنعت ناروی دارد. نفت و گاز هنوزهم حایز اهمیت فراوان است، اگر چه توجه نیز به تغییر سبز به دلیل چالش های اقلیمی میشود.

امروزه بسیاری از شغلها در بخش خدماتی میباشد. به این معنی که هر کسیکه خواهان کار در ناروی باشد، از فرصت خوبی برای یافتن شغل مثل کار در مغازه، بخش خدمات صحی، مکتب و کودکستان یا حمل و نقل اشخاص برخوردار میباشد. ضمناً بسیاری ها نیز میتوانند در شغلهای مربوط به توسعهٔ معلومات تكنولوژی جدید کار پیدا کنند.