زندگی کاری

توسعه تاریخی

١٥٠ سال قبل کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری مهمترین صنایع نروژ محسوب می شدند. تحولات زیادی از آن زمان تا به‌ امروز بوجود آمده است. در اواخر سالهای ١٨٠٠ کارخانه های زیادی تأسیس شدند و بسیاری از مردم به شهرها مهاجرت کرده و شروع به کار در بخش صنایع نمودند. در خلال نیمه اول سالهای ١٩٠٠ فرصتهای شغلی زیادی در بخش صنایع بوجود آمد. همزمان هم تعداد زیادی از نروژی ها به ایالت متحده امریكا مهاجرت کرده و در آنجا ساکن شدند.

در سال ١٩٥٠ تقریباً ٢٠ درصد از جمعیت در بخش کشاورزی کار می کردند، این درصد حالا به‌ زیر ٣ درصد رسیده‌ است. با این وجود امروز مواد غذایی بیشتری نسبت به سابق در نروژ تولید می گردد. علت این تا حد زیادی داشتن ماشین آلاتی می باشد که کار در بخش کشاورزی را راحتتر و مؤثرتر می کند.

در خلال ٣٠ سال گذشته دوباره‌ تغییرات چشمگیری در بازار كار نروژ روی داده است. این تغییرات از جمله‌ كاهش چشمگیر افراد شاغل در بخش صنعتی می باشد.

بعد از اکتشاف نفت در دریای شمال در اواخر دهه ١٩٦٠، تولید نفت و گاز به‌ بخش مهمی از صنعت نروژ تبدیل گردید. نفت و گاز اهمیت زیادی برای اقتصاد نروژ داشته‌ است. اهمیت نفت و گاز برای نروژ ادامه‌ خواهد داشت هرچند كه‌ در آینده تمرکز بر تغییر سبز به دلیل چالش های آب و هوایی خواهد بود.

امروزه بسیاری از شغلها در بخش خدماتی میباشند و تقریباً ١،٨ میلیون نفر در این بخش كار می كنند. این بدین معنی می باشد كه‌ متقاضیان كار در نروژ امكان خوبی برای یافتن کار برای نمونه‌ در مغازه، بخش درمان و بهداشت، مدرسه و مهد کودک یا حمل و نقل اشخاص خواهند داشت. افراد زیادی هم می توانند در حوزه‌ فناوری اطلاعات کار پیدا کنند