Arbeidsliv

Historisk utvikling

For 150 år siden var jordbruk, skogbruk og fiske de viktigste næringene i Norge. Mye har forandret seg siden da. På slutten av 1800-tallet ble det bygd fabrikker, og mange flyttet til byene og begynte å jobbe i industrien. I løpet av den første halvdelen av 1900-tallet ble det skapt mange nye industriarbeidsplasser. Samtidig reiste mange nordmenn til USA og bosatte seg der.

I 1950 jobbet 20 prosent av befolkningen med jordbruk. I dag har denne andelen gått ned til under tre prosent. Likevel produseres det mer matvarer i Norge enn før. Dette skyldes i stor grad at vi i dag har maskiner som gjør det lettere og mer effektivt å arbeide med jordbruk.

I løpet av de siste 30 årene har det igjen skjedd store forandringer i arbeidsmarkedet i Norge. Det har blant annet vært en sterk tilbakegang i antallet som jobber i industrien.

Etter at det ble funnet olje i Nordsjøen på slutten av 1960-tallet, ble olje- og gassproduksjon en viktig del av den norske industrien. Olje og gass har betydd mye for norsk økonomi. Det vil fortsatt bety mye for Norge, selv om det fremover også vil være fokus på et grønt skifte på grunn av klimautfordringene.

I dag finner vi de fleste jobbene i serviceyrkene. Det betyr at den som vil ha jobb i Norge, har gode sjanser til å få jobb i for eksempel butikk, helsevesenet, skole og barnehage eller innenfor persontransport. Mange vil også kunne finne arbeid i yrker som har med utvikling av ny informasjonsteknologi å gjøre.