การจ้างงาน

การพัฒนาในอดีต

การเกษตร ป่าไม้และประมงเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดในนอร์เวย์มา 150 ปีแล้ว สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงตั้งแต่นั้น ในตอนปลายศตวรรษที่ 19 โรงงานเริ่มเพิ่มขึ้นและหลายคนย้ายเข้าเมืองเพื่อไปทำงานในโรงงานเหล่านี้ ระหว่างช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 มีงานเกี่ยวกับอุตสาหรรมใหม่จำนวนมาก และในเวลานั้นชาวนอร์เวย์หลายคนอพยพไปยังสหัรฐอเมริกาอีกด้วย

ในค.ศ.1950 ประมาณ 20%ของประชากรทำงานด้านการเกษตร เมื่อเทียบกับทุกวันนี้ที่มีเพียง 3% ทั้งหมดเช่นกัน ทุกวันนี้ในนอร์เวย์มีการผลิตอาหารมากขึ้นมากกว่าอดีต ส่วนใหญ่เนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเรามีเครื่องจักรในปัจจุบันนี้ที่ทำให้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับไร่นา

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในตลาดแรงงานอร์เวย์ ซึ่งรวมถึงจำนวนงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมลดลงอย่างสำคัญ

หลังจากที่มีการค้นพบน้ำมันในทะเลเหนือเมื่อปลายทศวรรษที่ 1960 การผลิตน้ำมันและก๊าซกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศนอร์เวย์ น้ำมันและก๊าซมีความสำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมนอร์เวย์ และมีความหมายมากสำหรับประเทศนอร์เวย์ ถึงแม้ว่าต่อไปในอนาคตจะมีการมุ่งเน้น การเปลี่ยนแปลงสีเขียว (เป็นมิตรกับธรรมชาติ) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศก็ตาม

ทุกวันนี้ งานส่วนใหญ่เป็นอาชีพบริการ นั่นหมายความว่าใครก็ตามที่กำลังหางานในนอร์เวย์มีโอกาสดีในการหางานในร้านค้า สิ่งอำนวยความสะดวกด้านดูแลสุขภาพ โรงเรียนอนุบาล หรือภาคส่วนการขนส่งส่วนบุคคล ยังมีงานจำนวนมากในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ