ስራሕ ዓለም

ታሪኻዊ ምዕባለ

ቅድሚ 150 ዓመታት ሕርሻ፣ ጫካን ምግፋፍ ዓሳን ቀንዲ ኣገደስቲ ጽላታት ኣብ ኖርወይ ኔረን። ካብኡ ንንዮ ብዙሕ ዝተቐየረ ነገር ኣሎ። ኣብ መወዳእታ 19 ክፍለዘመን ፋብሪካታት ተሰሪሑ፣ ብዙሓት ከኣ ናብ ከተማታት ግዒዞም ኣብ ኢንዳስትሪ ክሰርሑ ጀሚሮም። ኣብ ቀዳማይ መፋርቕ 20 ክፍለዘመን ብዙሕ ሕድሽ ናይ ኢንዳስትሪ ስራሕ ተፈጢሩ። ጎኒ ጎኑ ከኣ ብዙሓት ኖርወጃውያን ናብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ግዒዞም ኣብኡ ሰፊሮም።

ኣብ 1950 20 ሚእታዊት ህዝቢ ኣብ ሕርሻ ይዋፈር ኔሩ፣ ሎሚ እዚ ብጽሒት ተጓዲሉ ትሕቲ 3 ሚእታዊት በጺሑ ኣሎ። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ ኖርወይ ካብ ቀደም ሕጂ ዝፈሪ መግቢ ይበዝሕ። ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ሎሚ ማሺናት ምህላዉ እዩ ንሕርሻ ዘቃልልን ዘሳልጥን።

ኣብዘን ዝሓለፋ 30 ዓመታት ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ኣብ ኖርወይ ብዙሕ ለውጥታት ተራእዩ ኣሎ። ኣብ ኢንዳስትሪ ዝሰርሑ ሰባት ብጣዕሚ ምጉዳሉ ሓደ ካብኡ እዩ።

ኣብ መወዳእታ 1960-ታት ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ነዳዲ ምስ ተረኽበ፣ ፍርያት ነዳዲን ጋዝን ኣገዳሲ ክፋል ናይ ኢንዳስትሪ ኖርወይ ኮይኑ። ነዳድን ጋዝን ኣብ ኢንዳስትሪ ኖርወይ ዓቢ ተራ እዩ ተጻዊቱ። ጌና ውን ብሕጂ ተራ ክህልዎ እዩ፣ ዋላ ኳ ኣብ መጻኢ ብምኽንያት ክሊማዊ ብድሆታት ንኣከባቢና ዘይሃሲ ዓይነት ጸዓት ምጥቃም ዝያዳ ኣተኩሮ ዝወሃቦ እንተኾነ።

ዝበዝሐ ስራሕ ኣብ ጽላት ኣገልግሎት ንረኽቦ፣ ኣብዚ ከባቢ 1,8 ሚልዮን ሰባት ይሰርሑ። ስለዚ ኣብ ኖርወይ ክሰርሕ ዝደሊ ሰብ ንኣብነት ኣብ ድኳን፣ጽላት ጥዕና፣ቤት ትምህርቲ፣ ኣጸደ ህጻናት ወይ መጓዓዝያ ተሳፈርቲ ስራሕ ክረክብ ልዑል ዕድል ኣለዎ። ብዙሓት ውን ኣብ ምምዕባል ኮምፕዩተር (ኣይቲ) ስራሕ ክረኽቡ ይኽእሉ።