استخدام

حقوق و تکالیف استخدام

زندگی كاری در ناروی توسط قوانین و موافقت نامه هایی زیادی مانند قانون محیط کار و قانون رخصتی سالانه اداره میگردد.

سیاستمداران در پارلمان قوانین را تصویب میکنند، در حالیکه کارمندان و کارفرمایان از طریق اتحادیه های مربوطه با هم به توافق میرسند.

قوانین و مقررات مربوط به همهٔ کارفرمایان و کارمندان میباشند، در حالیکه قراردادها مربوط به گروههای خاص شغلی میباشند.

مثالهای حقوق قانونی:

 • تمام کارمندان در ناروی حق داشتن قرارداد کاری را دارند. دراین قرارداد باید در ضمن مسائل چون دستمزد توافق شده و ساعات کاری ذکر گردد.
 • یک هفته کاری به طورمعمول ۳۷،۵ ساعت میباشد.
 • در ناروی کارمندان حد اقل ۲۵ روز کاری را در سال به عنوان رخصتی حق دارند.
 • کارمندان در ناروی حق دارند چند روز سرکارشان نروند و دراین مدت معاش کامل خود را نیز دریافت کنند در صورتیکه خود یا فرزندشان مریض باشند.
 • کارمندانیکه صاحب فرزند میشوند از حق داشتن رخصتی با معاش برخوردار می باشند.

واقعیت ها

قانون محیط کاری

قانون محیط کار یک قانون مهمی است که مربوط به همه کارمندان در ناروی می باشد. تمام کارفرمایان و کارمندان باید از این قانون پیروی نمایند. قانون محیط کار از جملە مربوط به موارد زیر می باشد:

 • استخدام و قرارداد ها
 • ساحات کاری
 • غیابت از کار
 • صحت، مصئونیت و محیط کاری
  • کارفرما مسئولیت اصلی محیط کار در محل کار را بە عهدە دارد، ولی کارمند مسولیت موارد زیر را دارد:
 • ایجاد یک محیط کاری مناسب
 • سهم گیری در امر تطبیق اقدمات ایجاد شده جهت بهبود محیط کاری
 • اشتراک در کار های مصئونیتی و محیطی شرکت

قانون محیط کاری

قانون رخصتی های سالانه شامل موارد ذیل است:

 • تعداد روز های رخصتی که کارمندان مستحق آن می باشند.
 • زمانیکه رخصتی می تواند اخذ نمود
 • رخصتی های اطلاع داده شده
 • وظایف جدید و رخصتی ها
 • مریضی جریان رخصتی

قانون رخصتی های سالانه حد اقل قانونی آن است. بدین معنی که یک کارمند می تواند قرارداد بهتر نسبت به مقتضیات حد اقل این قانون داشته باشد ولی هیچ کس نمی تواند خراب تر از آن داشته باشد.