زندگی کاری

حقوق و وظایف در زندگی کاری

زندگی كاری در نروژ توسط قوانین و قراردادهای متعددی مانند قانون محیط کار و قانون مرخصی تنظیم می گردد.

این سیاستگذاران در پارلمان می باشند که قوانین را تصویب می کنند، در حالیکه کارفرمایان و كارگران از طریق اتحادیه های خویش در مورد قراردادها به توافق می رسند.

قوانین شامل كلیه‌ کارفرمایان و کارگران می باشد، در حالیکه قراردادها مختص به گروههای خاص شغلی میباشند.

نمونه‌ هایی از حقوقی كه‌ در قانون آمده‌اند:

 • كلیه‌ كارگران در نروژ حق دارند كه‌ قرارداد کاری داشته‌ باشند. در این قرارداد باید از جمله‌ میزان حقوق و ساعات کاری نوشته‌ شود.
 • یک هفته‌ كاری معمول ٣٧،٥ ساعت می باشد.
 • کارگران در نروژ حق دارند كه‌ حداقل ٢٥ روز كاری، مرخصی داشته‌ باشند.
 • کارگران در نروژ حق دارند در صورت بیماری خویش یا فرزندانشان برای چند روز معینی به‌ كار نروند و حقوق کامل را نیز دریافت نمایند.
 • کارگرانی که صاحب فرزند می شوند، حق مرخصی با دریافت حقوق را دارند.
 • کارگران در دوران آموزش حق دریافت حقوق را دارند.

آمار

قانون محیط کار

قانون محیط کار، قانون مهمی می باشد و شامل کلیە کارگران در نروژ می باشد. کلیە کارفرمایان و کارگران باید از این قانون پیروی نمایند. قانون محیط کار از جملە شامل موارد زیر می باشد:

 • استخدام و قرداد ها
 • ساعات کاری
 • غیبت از کار
 • اقدامات در جهت سلامتی، محیط و ایمنی (HMS)
  • کارفرما مسئولیت اصلی برای محیط کار را بە عهدە دارد در حالیکە کارگر در مورد موارد زیر مسئولیت دارد:
 • ایجاد یک محیط کاری خوب
 • در امر اجرای اقدامات اتخاذ شدە برای ایجاد یک محیط کاری بهتر سهیم باشد
 • اشتراک در کارهای سازمان یافتە ایمنی و محیطی در شرکت

گرفتە شدە از قانون محیط کاری

قانون مرخصی از جملە شامل موارد زیر می باشد:

 • تعداد روزهای مرخصی
 • مرخصی را کی می توان گرفت
 • مرخصی در زمان دورە آزمایشی
 • کار جدید و مرخصی
 • بیماری در زمان مرخصی

قانون مرخصی قانون حد اقل می باشد. این بدین معنی می باشد کە برخی از شاغلین قرارداد های بهتری از آنجە کە قانون می گوید دارند، اما هیچ کسی نباید کمتر از حد اقل حق مرخصی داشتە باشد.