استخدام

حقوق و تکالیف استخدام

زندگی كاری در ناروی توسط قوانین و موافقت نامه هایی زیادی مانند قانون محیط کار و قانون رخصتی سالانه اداره میگردد.

سیاستمداران در پارلمان قوانین را تصویب میکنند، در حالیکه کارمندان و کارفرمایان از طریق اتحادیه های مربوطه با هم به توافق میرسند.

قوانین و مقررات مربوط به همهٔ کارفرمایان و کارمندان میباشند، در حالیکه قراردادها مربوط به گروههای خاص شغلی میباشند.

مثالهای حقوق قانونی:

 • تمام کارمندان در ناروی حق داشتن قرارداد کاری را دارند. دراین قرارداد باید در ضمن مسائل چون دستمزد توافق شده و ساعات کاری ذکر گردد.
 • یک هفته کاری به طورمعمول ۳۷،۵ ساعت میباشد.
 • در ناروی کارمندان حد اقل ۲۵ روز کاری را در سال به عنوان رخصتی حق دارند.
 • کارمندان در ناروی حق دارند چند روز سرکارشان نروند و دراین مدت معاش کامل خود را نیز دریافت کنند در صورتیکه خود یا فرزندشان مریض باشند.
 • کارمندانیکه صاحب فرزند میشوند از حق داشتن رخصتی با معاش برخوردار می باشند.

واقعیت ها

قانون محیط کاری

قانون محیط کاری یک قانون مهم می باشد که بالای تمام کارمندان که کار می نمایند تاثیر گذار می باشد. تمام کارمندان و استخدام کننده ها مکلف هستند تا در مطابقت به این قانون کار نمایند. قانون محیط کار شامل موارد ذیل می باشد:

 • استخدام و قرارداد ها
 • ساحات کاری
 • غیابت از کار
 • صحت، مصئونیت و محیط کاری
 • استخدام کننده مسئولیت ابتدایی محیط کاری را داشته در حالیکه کارمند در موارد ذیل مسئول می باشد:
 • ایجاد یک محیط کاری مناسب
 • سهم گیری در امر تطبیق اقدمات ایجاد شده جهت بهبود محیط کاری
 • اشتراک در کار های مصئونیتی و محیطی شرکت

قانون محیط کاری

قانون رخصتی های سالانه شامل موارد ذیل است:

 • تعداد روز های رخصتی که کارمندان مستحق آن می باشند.
 • زمانیکه رخصتی می تواند اخذ نمود
 • رخصتی های اطلاع داده شده
 • وظایف جدید و رخصتی ها
 • مریضی جریان رخصتی

قانون رخصتی های سالانه حد اقل قانونی آن است. بدین معنی که یک کارمند می تواند قرارداد بهتر نسبت به مقتضیات حد اقل این قانون داشته باشد ولی هیچ کس نمی تواند خراب تر از آن داشته باشد.