အလုပ္ခြင္ေလာက

အလုပ္ခြင္ေလာက၏ အခြင့္အေရးမ်ား နွင့္ တာဝန္မ်ား

ေနာ္ေဝအလုပ္ခြင္ေလာကသည္ ဥပေဒႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲထားသည္ – ဥပမာ လုပ္ငန္းခြင္ ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ အားလပ္ရက္႐ွည္ဆိုင္ရာဥပေဒ။

လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးၿပီး၊ တဘက္တြင္ အလုပ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားက သူတို႔၏ အစည္းအ႐ံုးအသီးသီးမွတဆင့္ ညႇိႏႈိင္းထားခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာတူရမည္။

ဥပေဒမ်ားက အလုပ္႐ွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္အမ်ဳိးအစားတခုခ်င္းႏွင့္သာ ဆိုင္သည္။

ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဥပမာမ်ား –

 • အလုပ္သမားတိုင္းတြင္ အလုပ္ခန္႔စာခ်ဳပ္႐ွိရမည္။အလုပ္ခန္႔စာခ်ဳပ္သည္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူထားေသာ လစာ ႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္တို႔ ပါဝင္ရမည္။
 • ရက္သတၱပတ္ တပတ္တြင္ ပံုမွန္ အလုပ္ခ်ိန္မွာ ၃၇.၅ နာရီျဖစ္သည္။
 • တႏွစ္လွ်င္ အလုပ္သမားတိုင္း ခြင့္ရက္႐ွည္ ၄ ပတ္ ထက္မနည္း ခံစားခြင့္႐ွိရမည္။
 • ေနာ္ေဝတြင္ အလုပ္သမားကိုယ္တိုင္ (သို႔) ၎၏ကေလးမ်ား ဖ်ားနာလွ်င္ သတ္မွတ္ထားေသာရက္မ်ားအတြက္ လစာအျပည့္ျဖင့္ အလုပ္နားခြင့္႐ွိသည္။
 • သားသမီးေမြးဖြားမည့္အလုပ္သမားမ်ားသည္ လစာမပ်က္ခြင့္ရက္႐ွည္ ယူခြင့္႐ွိသည္။
 • အလုပ္သင္ၾကားေလ့က်င့္ေနစဥ္အတြင္း လစာရပိုင္ခြင့္႐ွိသည္။

အခ်က္အလက္

လုပ္ငန္းခြင္ ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဥပေဒ

– သည္ ေနာ္ေဝ႐ွိအလုပ္သမားမ်ားအားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ အလုပ္႐ွင္မ်ားေရာ အလုပ္သမားမ်ားပါ ထိုဥပေဒကို လိုက္နာရမည္။ အားလံုးအနက္ လုပ္ငန္းခြင္ ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဥပေဒက ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္မ်ားမွာ –

 • – အလုပ္ခန္႔ျခင္းႏွင့္ အလုပ္ခန္႔စာခ်ုဳပ္
 • – အလုပ္ခ်ိန္
 • – အလုပ္ပ်က္ကြက္ျခင္း
 • – က်န္းမာေရး- ဝန္းက်င္- ႏွင့္ ေဘးအႏ ၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား (HMS)
 • လုပ္ငန္း႐ွင္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ဝန္းက်င္ႏွင့္ပတ္သက္၍အဓိက တာဝန္႐ွိသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ တာဝန္႐ွိသည္မွာ
 • – ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဝန္းက်င္တခု ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေရး
 • – လုပ္ငန္းခြင္ ဝန္းက်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ စီမံခ်က္မ်ားကို ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
 • – လုပ္ငန္းႏွင့္ပူးတြဲ၍ စုေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ႄကိႈတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္

လုပ္ငန္းခြင္ ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဥပေဒ မွ

အားလပ္ရက္႐ွည္ဆိုင္ရာဥပေဒက

ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕မွာ

 • – အားလပ္ရက္႐ွည္ မည္မွ်ရသင့္သည္
 • – မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အားလပ္ရက္႐ွည္ ယူရမည္
 • – အလုပ္ရပ္စဲေသာကာလအတြင္း အားလပ္ရက္႐ွည္ယူျခင္း
 • – အလုပ္သစ္ႏွင့္ အားလပ္ရက္႐ွည္ယူျခင္း
 • – အားလပ္ရက္႐ွည္ယူထားစဥ္ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း

အားလပ္ရက္႐ွည္ဆိုင္ရာဥပေဒသည္ အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ဟုဆိုရမည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အခ်ဳိ႕အလုပ္သမားမ်ားသည္ ဥပေဒက ျပ႒ာန္းသည္ထက္ သာလြန္ေသာကတိကဝတ္မ်ားကို ရထားသည္။ သို႔ေသာ္ ပိုညံ့သည္ဟူ၍ မ႐ွိေပ။