کاري ژوند

په کاري ژوند کې حقونه او دندې (مکلفیتونه)

په ناروې کې کاري ژوند د ګڼ شمېر قوانینو او تړونونو (موافقه لیکونو)، لکه د کاري چاپېریال قانون او د رخصتۍ د قانون په وسیله اداره کېږي.

سیاستوال په پارلمان کې قوانین تصویبوي په داسې حال کې چې کارورکوونکي (استخداموونکي) او کارګران د صنفي اتحادیو له لارې د موافقه لیکونو په هکله هوکړه (موافقه) کوي.

قوانین د ټولو کار ورکوونکو (استخداموونکو) او کارګرانو لپاره د اعتبار وړدي، په داسې حال کې چې موافقه لیکونه د ټاکلو دندو لپاره د اعتبار وړ دي.

د قانوني حقونو بېلګې:
په ناروې کې ټول کارګران حق لري، چې د کار قرارداد ولري. د کارپه قرارداد کې باید د نورو شیانو تر څنګ د معاش اندازه او د کار وخت شتون ولري. یوه عادي کاري اوونۍ ۳۷،۵ ساعته ده. په ناروې کې کارګران حق لري، چې په کال کې لږ تر لږه څلور اوونۍ رخصتي ولري.
که کارګران پخپله او یا یې اولادونه ناروغه وي، دوی حق لري چې له معاش سره څو ټاکلې ورځې په کور کې پاتې شي.
د هغو کارګرانو چې ماشومان پېدا شي، حق لري چې له معاش سره رخصتي واخلي.
کارګران د کار د روزنې پر مهال د معاش مستحق دي.

معلومات

د کاري چاپېریال قانون

د کاري چاپیریال قانون یو مهم قانون دی، چې په ناروې کې د ټولو کارګرانو لپاره اعتبار لري. ټول استخداموونکي او کارګران باید یاد قانون مراعت کړي. د نورو شیانو سر بېره یاد قانون د لاندې موضوعګانو په هکله دی:

 • استخدامول او کاري قرادادونه
 • د کار وختd
 • له کار څخه ناسوبتیا (غیر حاضري)
 • له روغتیا، چاپېریال او او خوندیتوب سره کار (HMS)
  • د کاري چاپېریال اصلي مسؤلیت د استخداموونکي پر غاړه دی، خو کارګر هم لاندې مسؤلیتونه لري:
 • یو ښه کاري چاپېریال منځته راوړل
 • د هغو تدابیرو په پلي کولو کې برخه واخلي، چې د کاري چاپېریال د لا ښه کولو لپاره پر لار اچول کېږي.
 • د کارځای د خوندي ساتنې او چاپېریال په تنظیم شوي کار کې برخه واخلي

د کاري چاپېریال له قانون څخه

د رخصتۍ قانون

د لاندې موضوعګانو په هکله دی

 • سړی د څومره رخصتۍ حق لري
 • رخصتي باید څه وخت واخیستل شي
 • د کار پرېښودلو پر مهال رخصتي
 • نوی دنده او رخصتي
 • په رخصتۍ کې ناروغي

د رخصتۍ قانون د کم تر کمه حقونو تامینونکی قانون بلل کېږي. یانې، ځینې کارګران تر هغو هم ښه قراردادونه لري، چې په قانون کې شتون لري، خو هیڅوک له دې څخه خراب کاري قراردادونه نه لري.