Vendi i punës

Të drejtat dhe detyrimet në vendin e punës

Jeta në vendin e punës në Norvegji drejtohet nga shumë ligje dhe marrëveshje, si për shembull Ligji për mjedisin e punës dhe Ligji për pushime.

Politikanët në Parlament miratojnë ligjet, ndërsa punëdhënësit dhe punëmarrësit pajtohen rreth marrëveshjeve nëpërmjet sindikatave të tyre.

Ligjet vlejnë për të gjithë punëdhënësit dhe punëmarrësit, ndërsa marrëveshjet vlejnë për profesionet e caktuara.

Shembuj të drejtave ligjore:

 • Të gjithë punëtorët në Norvegji kanë të drejtë për një kontratë pune. Kontrata, në mes tjerash, duhet të përfshijë pagën sipas marrëveshjes dhe orët e punës.
 • Një javë e zakonshme e punës është 37,5 orë.
 • Të punësuarit në Norvegji kanë të drejtë për së pakut katër javë pushimi gjatë një viti.
 • Të punësuarit në Norvegji kanë të drejtë të mungojnë nga puna me pagë të plotë për një numër të caktuar të ditëve, nëse ata ose fëmijët e tyre janë të sëmurë.
 • Punëtorët të cilët bëhen me fëmijë, kanë të drejtë të marrin të lirë nga puna me pagesë.
 • Punëtorët kanë të drejtë të pagave gjatë punës praktike.

Faktet

Ligji për mjedisin e punës/për mbrojtje në vendin e punës

Ligji për mjedisin e punës është një ligj i rëndësishëm që vlen për të gjithë të punësuarit në Norvegji. Të gjithë punëdhënësit dhe punëtorët duhet t`i përmbahen këtij ligji. Ligji për mjedisin e punës, ndër të tjera, bënë fjalë për:

 • punësimet dhe kontratat
 • orarin e punës
 • mungesa nga puna
 • shëndetin, mjedisin dhe sigurinë (HMS)
  • Punëdhënësi ka përgjegjësinë kryesore për mjedisin e punës në vendin e punës, ndërsa punëtorët janë përgjegjës për:
 • për të krijuar një mjedis të mirë pune
 • të marr pjesë dhe të zbatojnë masat që janë marrë për të përmirësuar mjedisin e punës
 • për të marrë pjesë në masat e organizuara për siguri dhe punën e mjedisit në ndërmarrje

Nga ligji për mjedisin e punës

Ligji për pushime,

ndër të tjerash, thot

 • sa ditë pushimi ju keni të drejtë ti keni
 • kur do të janë ditët e festave
 • për pushime në kohë shkarkimi nga puna
 • puna e re dhe pushimet
 • sëmundje në pushim

Ligji për pushim është i ashtuquajturi ligji minimal. Kjo do të thotë se disa punëtorë kanë marrëveshje edhe më të mirë se çfarë thotë ligji, por askush nuk mund të ketë më të dobët.