ስራሕ ዓለም

መሰላትን ግቡኣትን ኣብ ስራሕ ዓለም

ስራሕዓለም ኖርወይ ብሕግታትን ውዕላትን ዝተቐየደ እዩ፣ ንኣብነት ሕግታት ስራሕን ዕረፍቲን።

ኣብ ባይቶ ኖርወይ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ንሕግታት የጽድቑ፣ ወሃብቲ ስራሕን ሰራሕተኛታት ከኣ ብመገዲ ማሕበራቶም ውዕላት ይሰማምዑ።

ሕግታት ንኹሎም ወሃብቲ ስራሕን ሰራሕተኛታትን ይምልከት፣ ውዕላት ግን ንዝተወሰኑ ሞያታት ይምልከት።

ኣብነታት ብሕጊ ዝተወሰነ መሰላት፣

 • ኩሎም ሰራሕተኛታት ኣብ ኖርወይ ናይ ስራሕ ኩንትራት ክህልዎም መሰሎም እዩ። ገለ ትሕዝቶ ኩንትራት ከኣ ስምምዕ ደሞዝን ግዜ ስራሕን እዩ።
 • ሓደ ንቡር ናይ ስራሕ ሰሙን 37,5 ሰዓታት እዩ።
 • ሰራሕተኛታት ኣብ ኖርወይ ብውሑዱ ኣርባዕተ ሳምንታት ዕረፍቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት መሰሎም እዩ።
 • ሰራሕተኛታት ኣብ ኖርወይ ባዕሎም ወይ ደቆም እንተሓሚሞም ምሉእ ደሞዝ እንዳተኸፈሎም ንገለ መዓልታት ካብ ስራሕ ከብኩሩ መሰሎም እዩ።
 • ቆልዑ ዝወልዱ ሰራሕተኛታት ደሞዝ እንዳተኸፈሎም ዕረፍቲ ክወስዱ መሰሎም እዩ።
  ሰራሕተኛታት ኣብ ግዜ ትምህርቲ ደሞዝ ክኽፈሎም መሰሎም እዩ።

ጭብጢ

ሕጊ ሃዋህው ስራሕ

ኣገዳሲ ሕጊ ኮይኑ ንኩሎም ሰራሕተኛታት ኖርወይ ይምልከት። ኩሎም ወሃብቲ ስራሕን ሰራሕተኛታትን ነዚ ሕጊ ክኽተሉ ኣለዎም። ሕጊ ሃዋሁው ስራሕ ገለ ካብቲ ዝሽፍኖ

 • ስራሕ ምእታውን ኮንትራትን
 • ግዜ ስራሕ
 • ካብ ስራሕ ምትራፍ
 • ጥዕና᎓ ከባቢን ውሕስነት ስራሕን (HMS)
  • እቲ ወሃብ ስራሕ ንሃዋህው ስራሓት ኣብ ቦታ ስራሕ ቀንዲ ሓላፍነት ኣለዎ። እቲ ሰራሕተኛ ኸኣ ነዚ ዝስዕብ ሓላፍነት ኣለዎ፣
 • ጽቡቕ ሃዋህው ስራሕ ምፍጣር
 • ነቲ ሃዋህው ስራሕ ንምምሕያሽ ዝተመደበ ስራሓት ሓቢርካ ምትግባር
 • ኣብ ትካላት ንዝተወደበ ሃዋህው ስራሕ ንምዕቃቡ ምስታፍ

 ካብ ሕጊ ሃዋህው ስራሕ ዝተወስደ

ሕጊ ዕረፍቲ

ሕጊ ዕረፍቲ ብዛዕባ እዘን ዝስዕባ ይገልጽ᎓

 • ሓደ ሰብ ክንደይ ዕረፍቲ እዩ ዝግብኦ
 • እቲ ዕረፍቲ መዓስ ክወስዶ ኣለዎ
 • ኣብቲ ስራሕ ጠጠው ንኸተብል መተንባህታ ዝሃብካሉ ወይ ዝረኸብካሉ ዕረፍቲ ምውሳድ
 • ሓዲሽ ስራሕን ዕረፍቲን
 • ኣብ ዕረፍቲ ከሎኻ ምሕማም

 ሕጊ ዕረፍቲ እቲ ዝተሓተ ሕጊ ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ማለት ከኣ ገለ ሰራሕተኛታት ካብዚ ሕጊ ዕረፍቲ ዝበለጸ ውዕል ኣለዎም፣ ካብዚ ሕጊ ዕረፍቲ ዝተሓተ ውዕል ዘለዎ ግን የልቦን።