Đời sống lao động

Các quyền lợi và bổn phận trong đời sống lao động

Tại Na uy đời sống lao động được quản lý bởi nhiều luật và thỏa thuận, chẳng hạn như luật môi trường lao động và luật nghỉ phép thường niên.

Các chính khách tại Quốc hội phê chuẩn các luật, còn các chủ nhân và nhân công đồng ý về các thỏa ước qua các nghiệp đoàn của mình.

Các luật lệ này áp dụng cho mọi chủ nhân và nhân công, còn các thỏa ước áp dụng cho các ngành nghề nhất định.

Những thí dụ về các quyền đã được quy định trong luật:

 • Mọi công nhân tại Na uy được quyền có một hợp đồng lao động. Bản hợp đồng này trong đó đề cập đến mức lương và giờ làm việc đã thỏa thuận.
 • Một tuần làm việc bình thường là 37,5 giờ.
 • Công nhân tại Na uy được quyền có tối thiểu bốn tuần nghỉ phép trong một năm.
 • Công nhân tại Na uy được quyền nghỉ làm mà vẫn lãnh trọn lương trong một số ngày nếu chính họ hay con cái của họ bị bịnh.
 • Công nhân có thêm con được quyền nghỉ phép có lương.
 • Công nhân được quyền hưởng lương trong thời gian huấn luyện.

Sự kiện

Luật về môi trường lao động

Luật về môi trường lao động là một luật quan trọng liên quan đến mọi nhân viên, công nhân tại Na uy. Mọi hãng xưởng và công nhân phải tuân theo luật này. Trong đó Luật về môi trường lao động có nói đến:

 • sự tuyển dụng và hợp đồng
 • giờ làm việc
 • vắng mặt không đi làm
 • công việc về sức khỏe, môi trường và an toàn (HMS)
  • Chủ nhân có trách nhiệm chính về môi trường lao động tại sở làm, còn nhân viên có trách nhiệm về:
 • tạo môi trường làm việc tốt
 • Tham dự và thực hiện các biện pháp được thi hành nhằm cải thiện môi trường làm việc
 • Tham dự vào công việc có tổ chức về bảo vệ và môi trường tại sở làm

Từ luật môi trường lao động

Luật nghỉ phép thường niên có nói đến một số điểm

 • người ta được quyền nghỉ phép thường niên bao lâu
 • khi nào sẽ nghỉ phép thường niên
 • nghỉ phép thường niên trong thời gian thôi việc
 • việc làm mới và nghỉ phép thường niên
 • đau bịnh khi nghỉ phép thường niên

Luật nghỉ phép thường niên còn được gọi là luật tối thiểu. Điều này nghĩa là một số nhân viên có những thoả thuận tốt hơn điều mà luật nói đến, nhưng không ai ở tình trạng kém hơn.