استخدام

مشاركت و سازمان ها

سازمانهای موجود در زندگی کاری

  • بنام LOکارمندان و کارفرمایان دارای سازمانهای خویش هستند.بزرگترین سازمان کارمندان بنام (اِن حُ اُو) یاد میشود.
    وظیفه این سازمانها بحث و مذاکره در مورد دست مزد و ساعت کاری میباشد.
  • زمانی كه کارمندان و کارفرمایان در مورد چنین موضوعاتی به توافق میرسند، یك موافقت نامه را با هم امضا می كنند.این موافقت نامه ها معمولاً تا به دوسال قابل اعتبار می باشند. کارمندان و کارفرمایان مکلف اند تا مواد موافقت نامه ها را رعایت کنند.
  • سازمان های دفاع از حقوق و منافع کارمندان بنام اتحادیه های صنفی یاد می شوند كه بسیاری از کارمندان در ناروی اعضای چنین سازمان ها می باشند.
  • اعضای اتحادیه جهت شمولیت یک مقدار پول پرداخت می كنند.

سهیم شدن در تصمیمگیری

جهت ایجاد یك محیط خوب در محل کار، کارفرما و کارمند با هم برای رسیدن به موافقت نامه های مختلف همکاری می کنند. فلهذا در زندگی کاری در ناروی مسائلی از قبیل شرکت در تصمیمگیریها و دموکراسی در تصدی به شیوه های مختلف زمینه سازی شده است. نظرات هر کدام از کارمندان شنیده خواهد شد و به او فرصت داده میشود که در مورد فراهم آوری تسهیلات در وضعیت محل کارش دخیل باشد. کارمندان از طریق اتحادیه در بحث ها شرکت کرده و در مورد شرکت یا موسسه ای که کار میکنند معلومات حاصل میکنند.

شرکتهای بزرگ مجبوراند که شرایط مناسب را در مورد صحت، محیط و ایمنی [ّحُ اِم اِس] را در محل کار ایجاد کنند.این کار توسط یک نماینده از طرف کارمندان و یک نمایده از طرف رهبری شرکت سازماندهی و پیگیری میگردد.

واقعیت ها

فدراسیون انجمن تجارت ناروی بزرگترین اداره کارمندان در ناروی فدراسیون انجمن تجارتی ناروی می باشد

فدراسیون تجارت و صنعت ناروی و بزرگترین استخدام کننده در ناروی فدراسیون تجارت و صنعت ناروی می باشد. Landsorganisasjonen (LO) Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)