زندگی کاری

سازمان ها و شرکت در تصمیمگیری

سازمان های كاری

  • کارگران و کارفرمایان سازمانهای مختص به‌ خودشان دارند. بزرگترین سازمان كارگران LO نام دارد، و بزرگترین سازمان کارفرمایان NHO نام دارد. وظیفه‌ این سازمان ها از جمله‌ مذاكره‌ در مورد میزان حقوق و ساعت كاری می باشد.
  • زمانی كه كارفرمایان و كارگران در مورد چنین موضوعاتی به توافق رسیدند، یك توافق نامه‌‌ را تهییه‌ می كنند. این توافق معمولا به‌ مدت دوسال اعتبار خواهد داشت و آنرا قرارداد مشترك شرایط كار (tariffavtale) می نامند. كارگران و كارفرمایان موظف به‌ رعایت از موافقت نامه ها می باشند.
  • سازمان های مدافع از منافع كارگران را اتحادیه‌ كارگران می نامیم و در نروژ بسیاری از كارگران عضو چنین اتحادیه‌ای می باشند.
  • اعضاء مبلغی را بابت عضویت در این اتحادیه‌ می پردازند.

تاثیرگذاری در زندگی كاری

در جهت ایجاد یك محیط خوب در محل كار باید كارفرما و كارگران در خصوص قرارداد های گوناوگون با هم همكاری نمایند.
بنابراین در زندگی كاری نروژ، زمینه‌ شركت در تصمیم گیری و دمكراسی در شركت ها به شیوه های مختلف فراهم شده است. به‌ نظرات كارگر باید گوش داد و به او امكان شركت در تصمیم گیری در خصوص شرایط كاری خویش داده‌ شود. کارگران از طریق اتحادیه كارگری در مذاكرات شركت می كنند و در مورد كارهای اتحادیه‌ اطلاعات دریافت می كنند.

شركت های بزرگ مكلف به تامین سلامتی، محیط و امنیت (HMS) در محیط كار می باشند. این كار باید توسط نماینده ای از طرف کارمندان ونماینده ای از طرف مدیریت سازماندهی و پیگیری شود.

آمار

LO بزرگترین سازمان کارگری در نروژ می باشد

NHO بزرگترین سازمان کارفرمیان در نروژ می باشد. Landsorganisasjonen (LO) Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)