کاري ژوند

سازمانونه او په پرېکړو کې ګډون

Oه کاري ژوند کې سازمانونه

    کارګران او استخداموونکي دواړه خپل سازمانونه لري. د کارګرانو تر ټولو لوی سازمان LO دی او د استخداموونکو تر ټولو لوی سازمان NHO دی. د نورو شیانو تر څنګ د دې سازمانونو دنده د تنخوا او کاري وخت په هکله خبرې اترې کول دي.
    کله چې استخداموونکي او کارګران د داسې شیانو په هکله موافقه وکړي، نو یو موافقه لیک ترې جوړېږي. یاد موافقه لیکونه معمولآ دوه کاله اعتبار لري. استخداموونکي او کارګران دواړه دنده لري، چې موافقه لیکونه تعقیب کړي.
    د کارګرانو د ګټو د ساتنې سازمانونو ته صنفي اتحادیې ویل کېږي او په ناروې ک ګڼ شمېر کارګران د داسې ټولنو غړیتوب لري.
    د یادو ټولنو غړي د غړیتوب ونډه تحویلوي.

په کاري ژوند کې متقابله همکاري

د کار په ځای کې د یوه ښه چاپېریال د رامنځ ته کولو لپاره باید استخداموونکي او کارګران د بېلابېلو موافقه لیکونو په هکله له یو بل سره همکاري وکړي.
له همدې کبله په ناروېژي کاري ژوند کې د ډیرو لارو له لارې په کارځایونو کې د دیموکراسۍ او په ګډه د پرېکړو کولو (تصمیم نیولو) لپاره لاره هواره شوې ده. د هر کارګر نظر ته باید پاملرنه وشي او کارګران باید د خپل کاري شرایطو په تنظیم کې برخه واخلي. کارګران د صنفي اتحادیو د لارې په بحثونو کې ګډون کوي او د فعالیتونو په اړه معلومات تر لاسه کوي.
لویې کمپنۍ په کاري ځایونو کې د روغتیا، چاپېریال او خوندیتوب د ډامنتیا دنده (مکلفیت) لري. دا کار باید د کارګرانو او استخداموونکو د یو استازې لخوا تعقیب شي.

معلومات

(LO) د کارګرانو سراسري سازمان په ناروې کې د کارګرانو تر ټولو لوی سازمان دی.(NHO) د کارورکوونکو تر ټولو
لوی سازمان دی.
Landsorganisasjonen (LO) Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)