การจ้างงาน

องค์การต่างๆ และการมีส่วนร่วม

องค์การต่างๆ และการมีส่วนร่วม

  • ทั้งลูกจ้างและนายจ้างต่างมีองค์กรของตัวเอง องค์กรสำหรับลูกจ้างที่ใหญ่ที่สุด คือ สมาพันธ์สหภาพแรงงาน (LO) และองค์กรที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนายจ้าง คือ สมาพันธ์ธุรกิจและอุตสาหกรรมแห่งนอร์เวย์ (NHO) งานขององค์กรเหล่านี้รวมถึงการเจรจาต่อรองเรื่องค่าจ้างและเวลาในการทำงาน
  • เมื่อนายจ้างและลูกจ้าง ตกลงเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวแล้ว จะมีการร่างสัญญาขึ้น โดยปกติสัญญานี้มีกำหนด 2 ปี ซึ่งเรียกว่า ข้อตกลงร่วมกัน ทั้งลูกจ้างและนายจ้างมีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามสัญญาเหล่านี้
  • องค์กรผลประโยชน์พิเศษสำหรับลูกจ้างเรียกว่าสหภาพกรรมกรและลูกจ้างหลายตนในนอร์เวย์เป็นสมาชิกสมาคมเหล่านั้น
  • สมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกับสหภาพ

การกำหนดร่วมกันในที่ทำงาน

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน นายจ้างและลูกจ้างร่วมมือกันเพื่อบรรลุข้อตกลงที่แตกต่างกัน ในนอร์เวย์ การกำหนดร่วมกันและประชาธิปไตยในที่ทำงานทำได้ง่ายในหลายวิธี ลูกจ้างแต่ละคนต้องได้รับทราบและมีโอกาสปรับสถานะการณ์ในที่ทำงานให้เหมาะสมเพื่อบรรลุความต้องการของเขาหรือเธอ ลูกจ้างเข้าร่วมในแสดงความคิดเห็นและรับข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทผ่านสหภาพกรรมกร กฎหมายกำหนดให้บริษัทขนาดใหญ่ต้องมีระบบสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (HMS) ในที่ทำงาน วานนี้ถูกจัดการและควบคุมดูแลโดยตัวแทนลูกจ้างและตัวแทนนายจ้าง

ข้อเท็จจริง

LO องค์กรลูกจ้างที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์คือสมาพันธ์สหภาพกรรมกรแห่งนอร์เวย์ (LO)

NHO และองค์กรนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดคือสมาพันธ์ธุรกจิและอุตสาหกรรมแห่งนอร์เวย์ (NHO) Landsorganisasjonen (LO) Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)