ስራሕ ዓለም

ማሕበራትን ሓቢርካ ምውሳንን

ማሕበራት ስራሕ ዓለም

  • ሰራሕተኛታትን ወሃብቲ ስራሕን ነናቶም ማሕበራት ኣለዎም። ዝዓበየት ማሕበር ሰራሕተኛ አሉ(LO) ይበሃል፣ ዝዓበየ ማሕበር ወሃብቲ ስራሕ ከኣ አንሆኡ(NHO) ይበሃል። ገለ ካብ ዕዮታት እዘን ማሕበራት ብዛዕባ ደሞዝን ግዜ ስራሕን ምዝታይ እዩ።
  • ወሃብቲ ስራሕን ሰራሕተኛታትን ብዛዕባ ከምዝታት ተዛትዮም ምስ ተሰማምዑ ውዕል ይግበር። እዚ ውዕላት መብዛሕትኡ ግዜ ንክልተ ዓመታት ይጸንሕ፣ ውዕል ታሪፍ(Tariffavtale) ከኣ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ሰራሕተኛታትን ወሃብቲ ስራሕን ነዚ ውዕላት ምኽታል ግቡኦም እዩ።
  • ንረብሓ ሰራሕተኛታት ዝቃለሳ ማሕበራት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢልና ንጽወዐን፣ ኣብ ኖርወይ ከኣ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ኣባላት ናይ ከምዚ ዓይነት ማሕበራት እዮም።
  • ኣባላት ኣብቲ ማሕበር ንምእታው ገለ ክፍሊት ይኸፍሉ።

ምትሕብባር ኣብ ስራሕዓለም

ኣብ ስራሕ ጽቡቅ ሃዋሁው ንምፍጣር ወሃቢ ስራሕን ሰራሕተኛን ብዛዕባ ዝተፈላለያ ውዕላት ክትሓባበሩ ኣለዎም።
በዚ ምኽንያት ኣብ ስራሕዓለም ኖርወይ ኣብ ውሳኔታት ተስታፍነት ክህሉን ትካላት ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ክካየዳን ብብዙሕ መገድታት ዝተዋደደ እዩ። ነፍስወከፍ ሰራሕተኛ ክስማዕ ኣለዎ፣ ናይ ገዛእ ርእሱ ኩነታት ስራሕ ንምውዳድ ከኣ ክሳተፍ ዕድል ክወሃቦ ኣለዎ። ብመገዲ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኩሎም ሰራሕተኛታት ኣብ ዘተታት ይሳተፉን ሓበሬታ ብዛዕባ ትካልን ይወሃቦም።

ዕብይ ዝበላ ትካላት ኣብ ስራሕ ጥዕና፣ኣከባቢን ጸጥታን መደብ ክህልወን ግዴታ ኣለወን። ሓደ ወኪል ሰራሕተኛታትን ወኪል መሪሕነትን ነዚ ዕዮ ክውድቡን ክከታተሉን ኣለዎም።

ጭብጢ

እቲ ዝዓበየ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኤል ኡ LO ይበሃል። እቲ ዝዓበየ ማሕበር ወሃብቲ ስራሕ ከኣ ኤን ሆ ኡ

NHO ይበሃል። Landsorganisasjonen (LO) Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)