Đời sống lao động

Các tổ chức và việc tham gia quyết định

Các tổ chức trong đời sống lao động

  • Cả công nhân và chủ nhân đều có các tổ chức riêng. Tổ chức lớn nhất của công nhân gọi là LO, và tổ chức lớn nhất của chủ nhân gọi là NHO. Nhiệm vụ của các tổ chức này, trong đó có thương lượng về lương bổng và giờ làm việc.
  • Khi chủ nhân và nhân công thỏa thuận về những việc như thế, họ sẽ viết bản hợp đồng. Các hợp đồng này thường có giá trị trong hai năm. Cả nhân công và chủ nhân có bổn phận tuân giữ các thỏa thuận.
  • Chúng ta gọi các tổ chức bảo vệ lợi ích nhân công là nghiệp đoàn, và tại Na uy có nhiều nhân công là hội viên của một nghiệp đoàn như thế.
  • Hội viên trả một số tiền để gia nhập vào nghiệp đoàn.

Tác động vào đời sống lao động

Để tạo một môi trường tốt nơi sở làm, chủ nhân và nhân công phải hợp tác về những thỏa thuận khác nhau. Vì thế đời sống lao động tại Na uy được tạo điều kiện thuận tiện để có sự tham gia quyết định và dân chủ tại hãng xưởng qua nhiều cách thức. Từng nhân công phải được lắng nghe và cùng tham dự vào việc tạo điều kiện thuận tiện cho hoàn cảnh lao động của mình. Qua nghiệp đoàn, nhân công tham dự vào các buổi thảo luận và nhận được thông tin về hãng xưởng.

Các hãng xưởng lớn bắt buộc phải lo liệu về sức khoẻ, môi trường và an toàn (HMS) tại sở làm. Việc này sẽ được tổ chức và giám sát bởi một đại diện nhân công và một đại diện ban lãnh đạo.

Sự kiện

  LO là tổ chức công nhân lớn nhất.

NHO là tổ chức chủ nhân lớn nhất. Landsorganisasjonen (LO)Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)