استخدام

دولت فرصت های كاری را مساعد می سازد

برای اینکە جامعە مرفه ناروی بتواند فعال باشد نیاز بە گروه های شغلی گوناگون می باشد.
بطور مثال:

  • معلمین، کارمندان دفاتر، پرسونل تنظیفات و سایر کارمندان مکاتب.
  • داکتران، نرسها، کارمندان بخش صحت، کارمندان دفاتر، پرسونل تنظیفات و سایرکارمندان شفاخانه ها و مراکزکهنسالان.
  • بررسی کنندگان پروندەها، کارمندان اداری و سایر کارمندان در ادارە امور كار و خدمات رفاه اجتماعی

اکثر کسانی کە در بخش معارف و صحت در ناروی مصروف بە کار هستند، کارمند دولتی محسوب می شوند. بە این معنی کە آنها در بخش دولتی، ولایت یا شهرداری كار می كنند. بعضی اوقات دولت خدمات گوناگونی را از شرکت های خصوصی نیز خریداری میکند. سیستم داکتر ثابت یا داکترخانوادگی یکی از این نمونەها می باشد کە شهرداری و دولت بە داکتران خصوصی یک مقدار از مخارج ایشان را پرداخت می نماید.

واقعیت ها

یک دولت رفاه به کارمندان زیاد ضرورت دارد!

حدود 30% نفوس کاری امروز در ناروی مامورین خدمات ملکی می باشند.