زندگی کاری

جامعە مرفه فرصت های كاری را ایجاد می کند

برای اینکە جامعە مرفه نروژ بتواند عمل نماید نیاز بە طیف وسیعی از کارمندان می باشد.

اینها چند نمونەای می باشند:

  • معلمین، كارمندان اداری، كارگران نظافت کاری و کارمندان دیگر در مدرسە
  • پزشکان، پرستاران، كاركنان بهداشتی، کارمندان اداری، كارگران نظافت کاری و کارکنان دیگر در بیمارستانها و مراکز سالمندان/li>
  • کارمندان بررسی پروندە، کارمندان اداری و سایر کارمندان در ادارە ناو – Nav

اکثر افرادی کە در بخش آموزش و خدمات بهداشتی در نروژ مشغول بە کار هستند، کارمند دولتی می باشند.این بدین معنی می باشد کە آنها در دولت، استانداری یا شهرداری كار می كنند. بعضی اوقات بخش دولتی خدمات گوناگونی را هم از شرکت های خصوصی خریداری می كند. نظام پزشک خانوادە یکی از این نمونەها می باشد کە شهرداری و دولت بە پزشکان خصوصی سوبسید پرداخت می نمایند.

آمار

یک جامعە مرفه نیازمند بە کارگران زیادی دارد!

نزدیک بە ٣٠ درصد از افراد شاغل در نروژ در بخش دولتی کار می کنند.