အလုပ္ခြင္ေလာက

လူမႈဝန္ထမ္းႏိုင္ငံေတာ္က အလုပ္မ်ားဖန္တီးေပးသည္

ေနာ္ေဝလူမႈဝန္ထမ္းႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ပံုမွန္လည္ပတ္ႏိုင္ေစရန္ အလုပ္သမားအမ်ဳိးမ်ဳိး လိုအပ္သည္။

အခ်ဳိ႕ကို ဥပမာျပရလွ်င္ –

  • – ေက်ာင္းအတြက္ ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ား၊ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ား၊ သန္႔႐ွင္းေရး လုပ္သားမ်ား ႏွင့္ အျခားဝန္ထမ္းမ်ား
  • – ေဆး႐ံုႏွင့္ သူအိုႁပႈစုေရးေဂဟာ တို႔အတြက္ ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာႁပႈမ်ား၊ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ား၊ သန္႔႐ွင္းေရး လုပ္သားမ်ား ႏွင့္ အျခားဝန္ထမ္းမ်ား
  • – လုပ္သား/ဦးစီး အတြက္ အမႈကိစၥတာဝန္ခံမ်ား၊ ႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အျခားဝန္ထမ္းမ်ား

ေနာ္ေဝတြင္ ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္ၾကသူ အမ်ားစုသည္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ သူတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ တိုင္း႐ံုးစိုက္ႃမိႈ႕နုယ္ အဆင့္ ႏွင့္ ႃမိႈ႕နုယ္အဆင့္ တို႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။ အစိုးရက ရံဖန္ရံခါ ပုဂၢလိကတို႔ထံမွ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဝယ္ယူရေသးသည္။ ဥပမာတခုေပးရလွ်င္ ပင္တိုင္ဆရာဝန္ ထား႐ွိေရးျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး ထိုကိစၥတြင္ ႃမိႈ႕နယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က ပုဂၢလိကဆရာဝန္မ်ားကို ထပ္ေဆာင္းေငြ ေပးေခ်သည္။

အခ်က္အလက္

လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္တခုအတြက္ အလုပ္သမားမ်ားစြာ လိုအပ္သည္။

ေနာ္ေဝတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူဦးေရ၏ ၃ဝ% ခန္႔သည္ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္။