کاري ژوند

د هوساینې ټولنه کارځایونه منځ ته راوړي

د دې لپاره چې د ناروې د هوساینې (رفاه) ټولنه پر مخ ولاړه شي، باید زیات شمېر کسبونه (حرفې) شتون ولري.

دلته ځیني بېلګې دي:

  • ښوونکي، د دفتر کارکوونکي (پرسونل)، د پاک کارۍ کارکوونکي او په ښوونځیو کې نور کارکوونکي.
  • ډاکتران، روغتیاپالان (نرسانې)، د روغتیايي چارو کارکوونکي، د دفترونو کارکوونکي، د پاک کارۍ کارکوونکي او په روغتونونو او د زړو خلکو په پالنځایونو کې نور کارکوونکي
  • مامورین، د دفترونو کارکوونکي او د کار او ټولنیزو چارو د ادارې (ناو) نور کارکوونکي

یرې خلک چې په زده کړو او روغتیايی چارو کې دنده تر سره کوي دولتي کارکوونکي دي. یانې دوی په دولت، ولایتونو یا ښاروالیو کې کار کوي. دولت ځیني وخت د خصوصي شرکتونو څخه خدمات اخلي. د دې یوه بېلګه د معالج (ثابت) ډاکتر ترتیب دی، په کوم کې چې ښاروالي او دولت خصوصي ډاکترانو ته سبسایدي ورکوي.

معلومات

 

د هوساینې په ټولنه کې ډیرو کارګرانو ته اړتیا ده!

په ناروې کې ۳۰ سلنه کارګران په حکومت کې کار کوي.