การจ้างงาน

รัฐสวัสดิการสร้างงาน

กลุ่มอาชีพหลายหลายเป็นที่ต้องการสำหรับรัฐสวัสดิการนอร์เวย์เพื่อทำหน้าที่

ตัวอย่างเช่น:

  • ครู พนักงานออฟฟิศ พนักงานทำความสะอาดและตำแหน่งอื่นๆ ในโรงเรียน
  • หมอ พยาบาล พนักงานดูแลสุขภาพ พนักงานออฟฟิศ นพักงานทำความสะอาดและตำแหน่งอื่นๆ ในโรงพยาบาลและสถานดูแลคนชรา
  • เจ้าหน้าที่บริหาร พนักงานออฟฟิศ และตำแหน่งอื่นๆ ในหน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์

คนส่วนใหญ่ที่มีงานในส่วนของการศึกษาและการดูแลสุขภาพในนอร์เวย์เป็นลูกจ้างรัฐบาล ซึ่งความหมายความว่าพวกเขาทำงานให้รัฐบาลกลาง เทศบาลเมืองเขตปกครอง หรือเทศบาลเมือง บางครั้งรัฐบาลจ้างลูกจ้างจากบริษัทเอกชนสำหรับประเภทการบริการที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมระบบหมอประจำครอบครัวซึ่งรัฐบาลและเทศบาลเมืองจ่ายเงินสนับสนุนให้กับหมอส่วนตัว

ข้อเท็จจริง

รัฐสวัสดิการต้องการแรงงานจำนวนมาก!

ประมาณ 30% ของประชากรที่ทำงานในทุกวันนี้ในนอร์เวย์เป็นข้าราชการพลเรือน