استخدام

جستجوی كار

ر چه سطح بیكاری در ناروی پایین می باشد، اما رقابت بزرگی می تواند برای فرصت های شغلی وجود داشتە باشد. کسی کە در جستجوی کار می باشد، باید خودش برای پیدا کردن آن فعال باشد. مهم می باشد کە شما از روابط و شبکە آشنایان خود در این زمینه استفادە نمائید و نشان دهید کە علاقمند بە کار می باشید. بسیاری از فرصت های شغلی در اینترنت و روزنامە ها اعلان می گردند.

هنگامی کە یک کار مورد علاقە خویش را پیدا کردید، شما باید یك درخواست بنوسید و با سی ویی خویش آنرا تحویل دهید. یک سی ویی تعریف میکند که شما کی هستید و چی کار های را انجام داده اید. این مهم است که یک درخواست خوب و دقیق آماده کنید چون شاید شما برای مصاحبە کاری نزد کارفرما دعوت شوید.

شما قبل از مصاحبە باید به خوبی خود را آماده کنید. در مورد شركت مربوطە باید معلومات بدست آورید. شما شاید بتوانید اطلاعات مورد نظر را از طریق اینترنت بە دست بیاورید و یا شاید بتوانید از كسی کە با این شركت شناخت دارد بپرسید؟

ە اینکه چگونه بە سٶالات گوناگون هنگام مصاحبە جواب دهید هم فكر كنید. بە نظر شما کارفرما در مورد چی از شما سٶال خواهد کرد؟ چگونه جواب خواهید داد؟

واقعیت ها

درخواست وظیفه

درخواستی وظیفه شامل موارد ذیل است:

 • معرفی مختصر شما بحیث یک فرد و وظیفه فعلی یا فعالیت ها
 • خلاصه سابقه مسلکی شما
 • چرا شما یک کاندید مناسب برای بست می باشید

درخواست دادن الکترونیک از طریق صفحات انترنت و یا ایمیل عام می باشد.

خلص سوانح

خلص سوانح عبارت از یک تحصیل و تجربه کاری شما می باشد. این امر شامل موارد ذیل می باشد:

 • جزئیات شخصی
 • مشخصات کلیدی
 • تحصیل
 • تجربه مسلکی
 • سایر معلومات مربوط به شما
 • معرف ها ریفرنس ها

رهنمایی مصاحبه های وظیفه

 • برای مصاحبه به وقت برسید. قبل از آن آدرس شرکت و چگونگی رفتن به آنجا را دریافت کنید.
 • لباس مناسب بپوشید و برداشت را که می خواهید بدهید در نظر داشته باشید.
 • دست دادن استوار و تماس چشم مهم می باشد.
 • مثبت باشید، لبخبند بزنید و تا حد امکان با شخص مصاحبه کننده گفتگوی متقابل داشته باشید.