زندگی کاری

درخواست کار

اگر چه نرخ بیكاری در نروژ پایین می باشد، اما رقابت بزرگی می تواند برای فرصت های کاری وجود داشتە باشد. کسی کە بە دنبال کار می باشد، باید خودش برای پیدا کردن کار فعال باشد. مهم می باشد کە شما از روابط و شبکە آشنایان خویش در این راستا استافدە نمائید و نشان دهید کە علاقەمند بە کار می باشید. بسیاری از فرصت های کاری در اینترنت و روزنامە ها اعلان می گردند.

هنگامی کە یک کار مورد علاقە خویش را پیدا کردید، شما باید یك درخواست بنوسید و یك رزومە – cv تحویل دهید. رزومه‌ شما را معرفی می كند، سابقە کاری و تحصیلی شما را نشان می دهد. مهم می باشد كه‌ در نوشتن یك درخواست خوب كاری تلاش نمائید تا شما شاید برای مصاحبە کاری با کارفرما دعوت گردید.

قبل از مصاحبە بایستی به خوبی خود را آماده کنید. در مورد شركت مربوطە باید اطلاعات کسب نمود. شاید بتوان اطلاعات مورد نظر را از طریق اینترنت بە دست آورد و یا شاید بتوان از كسی کە با این شركت آشنایی دارد پرسید؟

بە چگونگی جواب دادن بە سٶالات گوناوگون هنگام مصاحبە هم باید فكر كرد. بە نظر شما کارفرما در مورد چه‌ چیزی سٶال خواهد کرد؟ چگونه جواب خواهید داد؟

آمار

درخواست کار

درخواست کار شامل نقاط زیر می باشد:

 • معرفی مختصر خویش و کە حالا چە کار می کنید
 • خلاصە ای از سابقە خودتان
 • چرا این کار مناسب شما می باشد

معمول می باشد کە درخواست کار را بە صورت الکترونیکی از طریق اینترنت یا ایمیل فرستاد.

Cv

رزومە مدرکی می باشد کە دربرگیرندە خلاصە ای از تحصیلات و تجربە کاری شما می باشد. رزومە شامل موارد زیر می باشد:

 • اطلاعات شخصی
 • صلاحیتهای کلیدی
 • تحصیلات
 • تجربە کاری
 • اطلاعات دیگر در مورد خودتان
 • معرف ها

راهنمایی برای مصاحبە کاری

 • سر وقت بە مصاحبە کاری برسید. قبل از رفتن محلی کە شرکت در آن واقع شدە را پیدا کردە و چگونگی رفتن بە آنجا را دریابید.
 • در مورد لباسی کە می خواهید بپوشید و نوع برداشتی کە شما می خواهید آنها از شما داشتە باشند فکر نمائید.
 • دست دادن محکم و تماس چشمی مهم و درست می باشد.
 • مثبت باشید، لبخند بزنید وسعی نمائید با کسانی کە خلال مصاحبە کاری با شما صحبت می کنند تماس خوبی داشتە باشید.