ስራሕ ዓለም

ስራሕ ምድላይ

ኣብ ኖርወይ ዋላ ኳ ሽቕለት ኣልቦነት ትሑት ይኹን፣ ነጻ ስራሕ ብዙሕ ውድድር ክህሉዎ ይኽእል እዩ። ስራሕ ዝደሊ ሰብ ንጡፍ ክኸውን ኣለዎ። ትፈልጦም ሰባትን መርበብካን ክትጥቀመሉ ኣገዳሲ እዩ፣ ከምኡውን ክትሰርሕ ድሌት ከምዘለካ ከተርኢ። ብዙሓት ነጻ ስራሕ እብ ኢንተርነት ወይ ጋዜጣ ምልክታ ይወጽእ እዩ።

ትደልዮ ስራሕ ምስረኸብካ፣ ምልክታ ክትጽሕፍ ኣለካ፣ ሲቪ ከኣ ተረክብ። ሲቪ መን ምዃንካ፣ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ከምዘለካን እንታይ ከምዝገበርካን እዩ ዝገልጽ። እቲ ትጽሕፎ ምልክታ ጽቡቕ ክኾነልካ እኹል ግዜ ክትጥቀም ኣገዳሲ እዩ፣ ምእንታን ወሃቢ ስራሕ ምናልባት ናብ ቃለመሕተት ስራሕ ክጽውዓካ።

ቅድሚ ኣብ ቃለመሕተት ምቕራብካ፣ ጽቡቕ ጌርካ ክትዳሎ ኣሎካ። ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ትካል ክትእክብ ኣለካ። ምናልባሽ ኣብ ኢንተርነት ብዛዕባ ትካል ከተንብብ ትኽእል ትኸውን ወይ ነቲ ትካል ዝፈልጥ ሰብ ክትሓትት ትኽእል ትኸውን፧

ዝተፈላላየ ሕቶታት ውን እንታይ ክምልስ እየ ኢልካ ኣቐዲምካ ክትሓስበሉ ኣለካ። ወሃቢ ስራሕ እንታይ ክሓትት እዩ፧ እንታይ ኢልካ ኸ ክትምልስ ኢኻ፧

ጭብጢ

መመልከቲ ስራሕ

ሓደ መመልከቲ ስራሕ እዘን ነጥብታት ዝሓዘ እዩ:

 • ሕጽር ዝበለ ብዛዕባኻን ሕጂ እንታይ ትገብር ከም ዘሎኻ
 • ሕጽር ዝበለ ድሕረ ባይታኻ
 • ንምንታይ እዚ ስራሕ ከምትደልዮን ዓቕምኻ ከም ዝዀነን:

ነቲ መመልከቲ ስራሕ ብኤሌክትሮኒክ ኣብ ኢንተርኔት ወይ ከኣ ብኢሜይል ምስዳድ ልሙድ እዩ።

ሲቪ

ሓደ ሲቪ ብሓጺሩ ብዛዕባ ደረጃ ትምህርትኻን ተመኩሮ ስራሕን ዝገልጽ ሰነድ እዩ። ሲቪ እዚ ዝስዕብ ነጥብታት ከጠቓልል ይኽእል፣

 • ውልቃዊ ሓበሬታ
 • ኣገደስቲ ብቕዓታት
 • ደረጃ ትምህርቲ
 • ሞያዊ ተመኩሮ
 • ካልእ ሓበሬታ ብዛዕባኻ
 • ክምስክሩልካ ዝኽእሉ ሰባት

ምኽሪ ንቃለ-መጠይቕ ስራሕ

 • ናብ ሓደ ቃለ-መጠይቕ ክትከይድ ከሎኻ ካብ ገዛኻ ኣቐዲምካ ውጻእ። ኣቐዲምካ እቲ ትካል ኣበይ ከም ዝርከብን በየን ኣቢልካ ከምትኸይድን ፍለጥ።
 • እንታይ ዓይነት ክዳን ከም ትኽደንን እንታይ ዓይነት ጽልዋ ከምትህብ ሕሰብ።.
 • ኣትርር ኣቢልካ ሰላም በል᎓ ምጥማት ከኣ ኣገዳሲን ቅኑዕን እዩ።
 • ኣዎንታዊ ኹን፣ ፍሽኽ እናበልካ ምስቲ ዝዛረበካ ወይ ቃለ-መጠይቕ ዝገብረልካ ዘሎ ርክብ ኣዒንቲ ይሃሉኻ።