استخدام

معاش و مالیات

در ناروی صحبت از معاش سالانە یک امرمعمول میباشد. حد اوسط معاش ناخالص سالانە کارمندان تمام وقت ۵۰۰۰۰۰ كرون می باشد (سال ۲۰۱۴ ). عایدات زنان بە طور متوسط ۸۵ فیصد عایداتی مردان می باشد.

به صفحه اِس اِس ب مراجعه کنید: معاش، همه کارمندان
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/fobhusinnt

دریافت معاش یکبار در ماه در تاریخ معینی معمول است. معاش خالص بە طور مستقیم بە حساب بانكی فرد شاغل پرداخت می گردد. کارمند همچنین رسید معاش دریافت می کند کە نشان می دهد چی مقدار معاش داشته است، و چی مقدار مالیات از معاش وی توسط کارفرما کسر گردیده است.

صاحب کار موظف می باشد کە پیش از پرداخت معاش بە کارمند میزان مالیات را از معاش ناخالص وی کسرنماید. کارفرما مالیات را بە دولت انتقال می دهد.

مدل جامعە ناروی كاملاً وابستە به پرداخت مالیات و عوارض گوناگون توسط شهروندان می باشد. مالیات و عوارض از جملە منابع مالی هست که تامین کننده مزایای رفاهی ما میباشند.

تمام افراد شاغل در ناروی به دولت و بە شهرداری یعنی اداره شهریکە در آن ساکن می باشند مالیات پرداخت می كنند. کارفرمایان نیز بە شهرداری و دولت مالیات می پردازند.

مقدار مالیات پرداخت شده توسط هرکارمند متفاوت می باشد. بە طور کلی می توانیم بگوییم کە هر چە عایدات فرد بالا باشد بە همان اندازە هم مالیات او بالا می باشد. اما هزینه های مانند مقدار پرداخت سود قرضیه، مصارف مواظبت از کودکان و مصارف مربوط بە مسافرت کاری، مقدارمالیاتی را کە باید پرداخت کنیم تعیین می کند. بە طور متوسط افراد شاغل در حدود ۲۵ فیصد از معاش ناخالص خود را بە عنوان مالیات پرداخت می نمایند.

واقعیت ها

پرداخت مالیات كه هر ماه بابت مالیات سالیانه از حقوق كسی كسر میشود

تمام افراد که کار می کنند مکلف هستند تا کارت پرداخت مالیات که هر ماه بابت مالیات سالانه از حقوق شان کسر می شود را داشته باشد. شما می توانید کارت متذکره را در Skatteetaten فرمایش بدهید.

رسید معاش

هرکس که کار با پول می کند یک رسید معاش دریافت می کند. رسید معاش نمایانگر پرداخت مالیات می باشد.

درآمدنا خالص

این در آمد است که شما قبل از پرداخت مالیات، هزینه تقاعد و وضع سایر موارد بدست می آورید.

درآمد خالص

درآمد است که شما بعد ازپرداخت مالیات، هزینه تقاعد و وضع سایر موارد بدست می آورید.